Μάθετε ιταλικά  

Θα ταξιδέψετε στην Ιταλία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα ιταλικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα ιταλικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Ιταλία.
 
Μάθετε μαζί μας:

 • Πώς λέγεται Γεια σου! ή Αντίο στα ιταλικά;
 • Πώς λέγεται παρακαλώ και ευχαριστώ στα ιταλικά;
 • Πώς μεταφράζεται το ναι και το όχι στα ιταλικά;
 • Πώς μπορείτε να πείτε "Με λένε..." στα ιταλικά;
 • Πώς λέγεται "Δεν μιλάω καθόλου ιταλικά" στα ιταλικά;
 • Επιπλέον μάθετε και τους αριθμούς στα ιταλικά.

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Ciao!
Ciao!Γειά σου!
Καλημέρα! Buon giorno!
Buon giorno!Καλημέρα!
Χαίρετε! Buon giorno!
Buon giorno!Χαίρετε!
Καλησπέρα! Buona sera!
Buona sera!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! (m,f) Buona notte!
Buona notte!Καληνύχτα! (m,f)
Γεια! Ciao!
Ciao!Γεια!
Στο επανειδήν! Arrivederci!
Arrivederci!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναι Si.
Si.ναι
όχι No.
No.όχι
ίσως forse
forseίσως
εντάξει Ok.
Ok.εντάξει
Ευχαριστώ! Grazie!
Grazie!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστησή μου! (m/f) Prego! (Di niente)
Prego! (Di niente)Ευχαρίστησή μου! (m/f)
Συγγνώμη,... Scusi ...
Scusi ...Συγγνώμη,...
Λυπάμαι. (m/f) Mi dispiace.
Mi dispiace.Λυπάμαι. (m/f)
Έχω ... / δεν έχω ... Ho .../ Non ho ...
Ho .../ Non ho ...Έχω ... / δεν έχω ...
Έχουμε / Δεν έχουμε ... Abbiamo .../ Non abbiamo ...
Abbiamo .../ Non abbiamo ...Έχουμε / Δεν έχουμε ...
Είναι / δεν είναι ... C'é .../ Non c'è ...
C'é .../ Non c'è ...Είναι / δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Mi chiamo ...
Mi chiamo ...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Sono ...
Sono ...Κατάγομαι από ...
Είμαι... χρονών. Ho ... anni.
Ho ... anni.Είμαι... χρονών.
Είμαι παντρεμένος. (m) / Είμαι παντρεμένη. (f) / Δεν είμαι παντρεμένος. (m) / Δεν είμαι παντρεμένη. (f) Sono sposato(-a)./ Non sono sposato(-a).
Sono sposato(-a)./ Non sono sposato(-a).Είμαι παντρεμένος. (m) / Είμαι παντρεμένη. (f) / Δεν είμαι παντρεμένος. (m) / Δεν είμαι παντρεμένη. (f)
Ταξιδεύω μόνος. / Ταξιδεύω μόνη. / Δεν ταξιδεύω μόνος. / Δεν ταξιδεύω μόνη. Viaggio da solo(-a)./ Non viaggio da solo(-a).
Viaggio da solo(-a)./ Non viaggio da solo(-a).Ταξιδεύω μόνος. / Ταξιδεύω μόνη. / Δεν ταξιδεύω μόνος. / Δεν ταξιδεύω μόνη.
Ταξιδεύω με ... Viaggio con ...
Viaggio con ...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν μιλάω ιταλικά. Non parlo italiano.
Non parlo italiano.Δεν μιλάω ιταλικά.
Δεν το καταλαβαίνω. (m/f) Non capisco.
Non capisco.Δεν το καταλαβαίνω. (m/f)
Μιλάτε...; (m, f) Parla ...?
Parla ...?Μιλάτε...; (m, f)
Μιλάει κανείς ...; Qui qualcuno parla ...?
Qui qualcuno parla ...?Μιλάει κανείς ...;
αγγλικά inglese
ingleseαγγλικά
γαλλικά francese
franceseγαλλικά
Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f) Per favore prenda nota.
Per favore prenda nota.Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f)
Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f) Per favore ripeta.
Per favore ripeta.Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f)
Μια στιγμή, παρακαλώ. Un momento per favore.
Un momento per favore.Μια στιγμή, παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν zero
zeroμηδέν
ένα uno
unoένα
δύο due
dueδύο
τρία tre
treτρία
τέσσερα quattro
quattroτέσσερα
πέντε cinque
cinqueπέντε
έξι sei
seiέξι
επτά sette
setteεπτά
οκτώ otto
ottoοκτώ
εννέα nove
noveεννέα
δέκα dieci
dieciδέκα
έντεκα undici
undiciέντεκα
δώδεκα dodici
dodiciδώδεκα
δεκατρία tredici
trediciδεκατρία
δεκατέσσερα quattordici
quattordiciδεκατέσσερα
δεκαπέντε quindici
quindiciδεκαπέντε
δεκαέξι sedici
sediciδεκαέξι
δεκαεπτά diciassette
diciassetteδεκαεπτά
δεκαοκτώ diciotto
diciottoδεκαοκτώ
δεκαεννέα diciannove
diciannoveδεκαεννέα
είκοσι venti
ventiείκοσι
είκοσι ένα ventuno
ventunoείκοσι ένα
τριάντα trenta
trentaτριάντα
σαράντα quaranta
quarantaσαράντα
πενήντα cinquanta
cinquantaπενήντα
εξήντα sessanta
sessantaεξήντα
εβδομήντα settanta
settantaεβδομήντα
ογδόντα ottanta
ottantaογδόντα
ενενήντα novanta
novantaενενήντα
εκατό cento
centoεκατό
χίλια mille
milleχίλια
ένα εκατομμύριο un milione
un milioneένα εκατομμύριο
ένα ζευγάρι un pó
un póένα ζευγάρι
 

 
Ιταλικά-πλήρες πακέτο σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 
Στο πλήρες πακέτο ιταλικών θα βρείτε:
 • Ιταλικά-μαθήματα βασικών γνώσεων
  Μάθετε το βασικό λεξιλόγιο με 1300 λέξεις και 42 κείμενα
 • Ιταλικά-μαθήματα για προχωρημένους:
  Μάθετε το λεξιλόγιο για προχωρημένους με 1800 καινούριες λέξεις και 42 καινούρια κείμενα
 • Ιταλικά-λεξιλόηιο ειδικής ορολογίας-εκπαιδευτής λεξιλογίου
  Μάθετε το λεξιλόγιο ειδικής ορολογίας με περισσότερες από 2100 λέξεις
 • Ιταλικά-Ταχύρυθμα μαθήματα
  Μάθετε το λεξιλόγιο για τις διακοπές σας με 450 λέξεις και εκφράσεις
 • Η νεότερη έκδοση - πλήρως επεξεργασμένη!
 
Πλήρες πακέτο ιταλικών σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 
Mε το πλήρες πακέτο ιταλικών μπορείτε να φτάσατε τα εξής επίπεδα στα ιταλικά:
 • Επίπεδο μαθημάτων βασικών γνώσεων στα ιταλικά (A1/A2):
  Με τα μαθήματα βασικών γνώσεων προετοιμάζεστε για τις καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας που θα συναντήσετε σε προσωπικό και οικογενειακό περιβάλλον.
  Εάν μάθετε το βασικό λεξιλόγιο για ιταλικά θα μπορείτε να καταλαβαίνετε απλες προτάσεις και θα μπορείτε να συνομιλείτε μεταξύ σας και να επικοινωνείτε γραπτώς.
 • Επίπεδο ιταλικών για προχωρημένους(B1/B2):
  Με αυτά τα μαθήματα για προχωρημένους ετομάζεστε για πιο δύσκολες καταστάσεις, στις οποίες πρέπει να κατανοείτε ή να χρησιμοποιείτε πιο απαιτητικές προτάσεις.
  Χάρις των μαθήματων για προχωρημένους θα είστε σε θέση να συνεννοείστε και γραπτώς και προφορικώς στα ιταλικά με φυσικούς ομιλητές.
  Επιπλέον θα κατέχετε ένα αναλόγως υψηλό επίπεδο γλωσσικής κατανόησης, το οποίο θα σας διευκολύνει στην παρακολούθηση ξενόγλωσσης τηλεόρασης.
 • Επίπεδο ειδικής ορολογίας στα ιταλικά (C1/C2):
  Αφού μάθατε το λεξιλόγιο με τον εκπαιδευτή λεξιλογίου ιταλικών μπορείτε να κατανοείτε όλα όσα διαβάζετε και ακούτε χωρίς δυσκολία.
  Μπορείτε να συνοψίζετε πληροφορίες από γραπτές και προφορικές πηγές και να αποδίδετε συστηματικά την επιχειρηματολογία και τις επεξηγήσεις.
  Μπορείτε να εκφράζεστε αυθόρμητα, άπταιστα και με ακρίβεια να κάνετε κατανοητές ακόμα και σε πολύπλοκες καταστάσεις τα λεπτά σημέια.
 
Ιταλικά-πλήρες πακέτο σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 

 

 
 
 
Δωρεάν παρουσίαση χρήσης του μαθήματος ιταλικών
 
Κεντρική σελίδα:
50 σημαντικές λέξεις σε από 70 γλώσσες!

 
  Μάθετε αιγυπτιακά!
  Μάθετε αφρικανικά!
  Μάθετε αλβανικά!
  Μάθετε αμερικανικά!
  Μάθετε αμχαρικά!
  Μάθετε αραβικά!
  Μάθετε αρμενικά!
  Μάθετε αζερικά!
  Μάθετε βασκικά!
  Μάθετε μπενγκάλι!
  Μάθετε βοσνιακά!
  Μάθετε βραζιλιάνικα!
  Μάθετε βουλγαρικά!
  Μάθετε κινεζικά!
  Μάθετε δανεζικά!
  Μάθετε νταρί!
  Μάθετε γερμανικά!
  Μάθετε αγγλικά!
  Μάθετε εσθονικά!
  Μάθετε φιλιππινέζικα!
  Μάθετε φινλανδικά!
  Μάθετε γαλλικά!
  Μάθετε γεωργιανά!
  Μάθετε εβραϊκά!
  Μάθετε ινδικά!
  Μάθετε ινδονησιακά!
  Μάθετε ισλανδικά!
  Μάθετε ιταλικά!
  Μάθετε ιαπωνικά!
  Μάθετε ιορδανικά!
  Μάθετε καντονέζικα!
  Μάθετε καζακικά!
  Μάθετε καταλανικά!
  Μάθετε κιργιζικά!
  Μάθετε κορεάτικα!
  Μάθετε κροατικά!
  Μάθετε κουρδικά!
  Μάθετε λεττονικά!
  Μάθετε λιβανέζικα!
  Μάθετε λινγκάλα!
  Μάθετε λιθουανικά!
  Μάθετε μαδαγασκικά!
  Μάθετε μαλαισιανά!
  Μάθετε μαγιορκικά!
  Μάθετε μαλτέζικα!
  Μάθετε μαροκικά!
  Μάθετε σλαβομακεδονικά!
  Μάθετε μεξικανικά!
  Μάθετε μογγολικά!
  Μάθετε ολλανδικά!
  Μάθετε νορβηγικά!
  Μάθετε πάστο!
  Μάθετε περσικά!
  Μάθετε πολωνικά!
  Μάθετε πορτογαλικά!
  Μάθετε παντζάμπι!
  Μάθετε ρουμανικά!
  Μάθετε ρωσικά!
  Μάθετε σουηδικά!
  Μάθετε σερβικά!
  Μάθετε κινεζικά (σανγκάη)!
  Μάθετε σιγγαλεζικά!
  Μάθετε σλοβακικά!
  Μάθετε σλοβενικά!
  Μάθετε ισπανικά!
  Μάθετε ισπανικά (λατινική αμερική)!
  Μάθετε σουαχίλι!
  Μάθετε συριακά!
  Μάθετε ταμίλ!
  Μάθετε ταϊλανδέζικα!
  Μάθετε τσεχικά!
  Μάθετε τουρκικά!
  Μάθετε τυνησιακά!
  Μάθετε ουκρανικά!
  Μάθετε ουγγρικά!
  Μάθετε ούρντου!
  Μάθετε ουσμπεκικά!
  Μάθετε βιετναμέζικα!
  Μάθετε λευκορωσικά!
  Μάθετε γουόλοφ!