Μάθετε πορτογαλικά  

Θα ταξιδέψετε στην Πορτογαλία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα πορτογαλικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα πορτογαλικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Πορτογαλία.
 
Μάθετε μαζί μας:

 • Πώς λέγεται Γεια σου! ή Αντίο στα πορτογαλικά;
 • Πώς λέγεται παρακαλώ και ευχαριστώ στα πορτογαλικά;
 • Πώς μεταφράζεται το ναι και το όχι στα πορτογαλικά;
 • Πώς μπορείτε να πείτε "Με λένε..." στα πορτογαλικά;
 • Πώς λέγεται "Δεν μιλάω καθόλου πορτογαλικά" στα πορτογαλικά;
 • Επιπλέον μάθετε και τους αριθμούς στα πορτογαλικά.

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Olá!
Olá!Γειά σου!
Καλημέρα! Bom dia!
Bom dia!Καλημέρα!
Χαίρετε! Boa tarde!
Boa tarde!Χαίρετε!
Καληνύχτα! Boa noite!
Boa noite!Καληνύχτα!
Γεια! Tchau!
Tchau!Γεια!
Στο επανειδήν! Adeus!
Adeus!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναι sim
simναι
όχι não
nãoόχι
ίσως talvez
talvezίσως
εντάξει OK
OKεντάξει
Ευχαριστώ! Obrigado!/ Obrigada!
Obrigado!/ Obrigada!Ευχαριστώ!
Παρακαλώ! De nada
De nadaΠαρακαλώ!
Συγγνώμη,... Desculpe,...
Desculpe,...Συγγνώμη,...
Λυπάμαι. (m/f) Perdão.
Perdão.Λυπάμαι. (m/f)
Έχω ... / δεν έχω ... Eu tenho .../ Eu não tenho...
Eu tenho .../ Eu não tenho...Έχω ... / δεν έχω ...
Έχουμε / Δεν έχουμε ... Nós temos .../ Nós não temos...
Nós temos .../ Nós não temos...Έχουμε / Δεν έχουμε ...
Είναι / δεν είναι ... Há .../ Não há...
Há .../ Não há...Είναι / δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Eu chamo-me...
Eu chamo-me...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Eu sou da...
Eu sou da...Κατάγομαι από ...
Είμαι... χρονών. Eu tenho ... anos.
Eu tenho ... anos.Είμαι... χρονών.
Είμαι παντρεμένος. (m) / Είμαι παντρεμένη. (f) / Δεν είμαι παντρεμένος. (m) / Δεν είμαι παντρεμένη. (f) Eu sou casado/ -a./ Eu não sou casado/ -a.
Eu sou casado/ -a./ Eu não sou casado/ -a.Είμαι παντρεμένος. (m) / Είμαι παντρεμένη. (f) / Δεν είμαι παντρεμένος. (m) / Δεν είμαι παντρεμένη. (f)
Ταξιδεύω μόνος. / Ταξιδεύω μόνη. / Δεν ταξιδεύω μόνος. / Δεν ταξιδεύω μόνη. Eu estou a viajar sozinho/ -a. / Eu não estou a viajar sozinho/ -a.
Eu estou a viajar sozinho/ -a.
Eu não estou a viajar sozinho/ -a.
Ταξιδεύω μόνος. / Ταξιδεύω μόνη. / Δεν ταξιδεύω μόνος. / Δεν ταξιδεύω μόνη.
Ταξιδεύω με ... Eu estou a viajar com...
Eu estou a viajar com...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν μιλάω πορτογαλικά. Não falo português.
Não falo português.Δεν μιλάω πορτογαλικά.
Δεν το καταλαβαίνω. (m/f) Não entendo.
Não entendo.Δεν το καταλαβαίνω. (m/f)
Μιλάτε...; (m, f) Fala ... ?
Fala ... ?Μιλάτε...; (m, f)
Μιλάει κανείς ...; Alguém aqui fala ... ?
Alguém aqui fala ... ?Μιλάει κανείς ...;
αγγλικά Inglês
Inglêsαγγλικά
γαλλικά Francês
Francêsγαλλικά
Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f) Podia escrever-me isso?
Podia escrever-me isso?Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f)
Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f) Podia repetir?
Podia repetir?Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f)
Μια στιγμή, παρακαλώ. Um momento, por favor.
Um momento, por favor.Μια στιγμή, παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν zero
zeroμηδέν
ένα um
umένα
δύο dois
doisδύο
τρία três
trêsτρία
τέσσερα quatro
quatroτέσσερα
πέντε cinco
cincoπέντε
έξι seis
seisέξι
επτά sete
seteεπτά
οκτώ oito
oitoοκτώ
εννέα nove
noveεννέα
δέκα dez
dezδέκα
έντεκα onze
onzeέντεκα
δώδεκα doze
dozeδώδεκα
δεκατρία treze
trezeδεκατρία
δεκατέσσερα catorze
catorzeδεκατέσσερα
δεκαπέντε quinze
quinzeδεκαπέντε
δεκαέξι dezasseis
dezasseisδεκαέξι
δεκαεπτά dezassete
dezasseteδεκαεπτά
δεκαοκτώ dezoito
dezoitoδεκαοκτώ
δεκαεννέα dezanove
dezanoveδεκαεννέα
είκοσι vinte
vinteείκοσι
είκοσι ένα vinte e um
vinte e umείκοσι ένα
τριάντα trinta
trintaτριάντα
σαράντα quarenta
quarentaσαράντα
πενήντα cinquenta
cinquentaπενήντα
εξήντα sessenta
sessentaεξήντα
εβδομήντα setenta
setentaεβδομήντα
ογδόντα oitenta
oitentaογδόντα
ενενήντα noventa
noventaενενήντα
εκατό cem
cemεκατό
χίλια mil
milχίλια
ένα εκατομμύριο um milhão
um milhãoένα εκατομμύριο
ένα ζευγάρι alguns
algunsένα ζευγάρι
 

 
Πορτογαλικά-πλήρες πακέτο σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 
Στο πλήρες πακέτο πορτογαλικών θα βρείτε:
 • Πορτογαλικά-μαθήματα βασικών γνώσεων
  Μάθετε το βασικό λεξιλόγιο με 1300 λέξεις και 42 κείμενα
 • Πορτογαλικά-μαθήματα για προχωρημένους:
  Μάθετε το λεξιλόγιο για προχωρημένους με 1800 καινούριες λέξεις και 42 καινούρια κείμενα
 • Πορτογαλικά-λεξιλόηιο ειδικής ορολογίας-εκπαιδευτής λεξιλογίου
  Μάθετε το λεξιλόγιο ειδικής ορολογίας με περισσότερες από 2100 λέξεις
 • Πορτογαλικά-Ταχύρυθμα μαθήματα
  Μάθετε το λεξιλόγιο για τις διακοπές σας με 450 λέξεις και εκφράσεις
 • Η νεότερη έκδοση - πλήρως επεξεργασμένη!
 
Πλήρες πακέτο πορτογαλικών σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 
Mε το πλήρες πακέτο πορτογαλικών μπορείτε να φτάσατε τα εξής επίπεδα στα πορτογαλικά:
 • Επίπεδο μαθημάτων βασικών γνώσεων στα πορτογαλικά (A1/A2):
  Με τα μαθήματα βασικών γνώσεων προετοιμάζεστε για τις καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας που θα συναντήσετε σε προσωπικό και οικογενειακό περιβάλλον.
  Εάν μάθετε το βασικό λεξιλόγιο για πορτογαλικά θα μπορείτε να καταλαβαίνετε απλες προτάσεις και θα μπορείτε να συνομιλείτε μεταξύ σας και να επικοινωνείτε γραπτώς.
 • Επίπεδο πορτογαλικών για προχωρημένους(B1/B2):
  Με αυτά τα μαθήματα για προχωρημένους ετομάζεστε για πιο δύσκολες καταστάσεις, στις οποίες πρέπει να κατανοείτε ή να χρησιμοποιείτε πιο απαιτητικές προτάσεις.
  Χάρις των μαθήματων για προχωρημένους θα είστε σε θέση να συνεννοείστε και γραπτώς και προφορικώς στα πορτογαλικά με φυσικούς ομιλητές.
  Επιπλέον θα κατέχετε ένα αναλόγως υψηλό επίπεδο γλωσσικής κατανόησης, το οποίο θα σας διευκολύνει στην παρακολούθηση ξενόγλωσσης τηλεόρασης.
 • Επίπεδο ειδικής ορολογίας στα πορτογαλικά (C1/C2):
  Αφού μάθατε το λεξιλόγιο με τον εκπαιδευτή λεξιλογίου πορτογαλικών μπορείτε να κατανοείτε όλα όσα διαβάζετε και ακούτε χωρίς δυσκολία.
  Μπορείτε να συνοψίζετε πληροφορίες από γραπτές και προφορικές πηγές και να αποδίδετε συστηματικά την επιχειρηματολογία και τις επεξηγήσεις.
  Μπορείτε να εκφράζεστε αυθόρμητα, άπταιστα και με ακρίβεια να κάνετε κατανοητές ακόμα και σε πολύπλοκες καταστάσεις τα λεπτά σημέια.
 
Πορτογαλικά-πλήρες πακέτο σε ειδική τιμή: Τώρα ευρώ αντί
 

 

 
 
 
Δωρεάν παρουσίαση χρήσης του μαθήματος πορτογαλικών
 
Κεντρική σελίδα:
50 σημαντικές λέξεις σε από 70 γλώσσες!

 
  Μάθετε αιγυπτιακά!
  Μάθετε αφρικανικά!
  Μάθετε αλβανικά!
  Μάθετε αμερικανικά!
  Μάθετε αμχαρικά!
  Μάθετε αραβικά!
  Μάθετε αρμενικά!
  Μάθετε αζερικά!
  Μάθετε βασκικά!
  Μάθετε μπενγκάλι!
  Μάθετε βοσνιακά!
  Μάθετε βραζιλιάνικα!
  Μάθετε βουλγαρικά!
  Μάθετε κινεζικά!
  Μάθετε δανεζικά!
  Μάθετε νταρί!
  Μάθετε γερμανικά!
  Μάθετε αγγλικά!
  Μάθετε εσθονικά!
  Μάθετε φιλιππινέζικα!
  Μάθετε φινλανδικά!
  Μάθετε γαλλικά!
  Μάθετε γεωργιανά!
  Μάθετε εβραϊκά!
  Μάθετε ινδικά!
  Μάθετε ινδονησιακά!
  Μάθετε ισλανδικά!
  Μάθετε ιταλικά!
  Μάθετε ιαπωνικά!
  Μάθετε ιορδανικά!
  Μάθετε καντονέζικα!
  Μάθετε καζακικά!
  Μάθετε καταλανικά!
  Μάθετε κιργιζικά!
  Μάθετε κορεάτικα!
  Μάθετε κροατικά!
  Μάθετε κουρδικά!
  Μάθετε λεττονικά!
  Μάθετε λιβανέζικα!
  Μάθετε λινγκάλα!
  Μάθετε λιθουανικά!
  Μάθετε μαδαγασκικά!
  Μάθετε μαλαισιανά!
  Μάθετε μαγιορκικά!
  Μάθετε μαλτέζικα!
  Μάθετε μαροκικά!
  Μάθετε σλαβομακεδονικά!
  Μάθετε μεξικανικά!
  Μάθετε μογγολικά!
  Μάθετε ολλανδικά!
  Μάθετε νορβηγικά!
  Μάθετε πάστο!
  Μάθετε περσικά!
  Μάθετε πολωνικά!
  Μάθετε πορτογαλικά!
  Μάθετε παντζάμπι!
  Μάθετε ρουμανικά!
  Μάθετε ρωσικά!
  Μάθετε σουηδικά!
  Μάθετε σερβικά!
  Μάθετε κινεζικά (σανγκάη)!
  Μάθετε σιγγαλεζικά!
  Μάθετε σλοβακικά!
  Μάθετε σλοβενικά!
  Μάθετε ισπανικά!
  Μάθετε ισπανικά (λατινική αμερική)!
  Μάθετε σουαχίλι!
  Μάθετε συριακά!
  Μάθετε ταμίλ!
  Μάθετε ταϊλανδέζικα!
  Μάθετε τσεχικά!
  Μάθετε τουρκικά!
  Μάθετε τυνησιακά!
  Μάθετε ουκρανικά!
  Μάθετε ουγγρικά!
  Μάθετε ούρντου!
  Μάθετε ουσμπεκικά!
  Μάθετε βιετναμέζικα!
  Μάθετε λευκορωσικά!
  Μάθετε γουόλοφ!