learn Armenian  

You plan on travelling to Armenia?
Learn the most important words in Armenian


Here you can find the translation of the 50 most important words and expressions into Armenian.
If you are about to travel to Armenia, this is exactly what you are looking for!
 
We will teach you:

Learn Armenian »
 
 
Armenian language course:
% discount
Original price:
Now available for:
 
        Claim your offer »        

 

Greetings

 
Hello! Բարեվ---barheev!
Բարեվ
barheev!
Hello!
Good morning! (sg/pl) Բարի առավոտ---barhi arravot!
Բարի առավոտ
barhi arravot!
Good morning! (sg/pl)
Hello! (sg/pl) Բարի օր---barhi orh!
Բարի օր
barhi orh!
Hello! (sg/pl)
Good evening! (sg/pl) Բարի երեկո---barhi eerheeko!
Բարի երեկո
barhi eerheeko!
Good evening! (sg/pl)
Good night! (sg/pl) Բարի գիշեր---barhi gischeerr!
Բարի գիշեր
barhi gischeerr!
Good night! (sg/pl)
Bye! (infml) Ցը, ցտեսություն---tsae!, tsteessutjun!
Ցը, ցտեսություն
tsae!, tsteessutjun!
Bye! (infml)
Good bye! (fml.) Ցտեսություն---tsteessutsjun!
Ցտեսություն
tsteessutsjun!
Good bye! (fml.)

Important vocabulary

 
yes այո---ajo
այո
ajo
yes
no ոչ---votsh
ոչ
votsh
no
maybe միգուցե---migutse
միգուցե
migutse
maybe
OK Բարի, լավ---barhi, lav
Բարի, լավ
barhi, lav
OK
Thank you! շնորհակալություն---schnorrhakalutsjun!
շնորհակալություն
schnorrhakalutsjun!
Thank you!
You're welcome! (m/f) խնդրեմ (չարժի։)---chndrheem! (tsarzhi.)
խնդրեմ (չարժի։)
chndrheem! (tsarzhi.)
You're welcome! (m/f)
Excuse me, … (sg/pl) ներողություն---neerhorutjun ...
ներողություն
neerhorutjun ...
Excuse me, … (sg/pl)
I'm sorry. (m/f) ցավում եմ։---tsavum em.
ցավում եմ։
tsavum em.
I'm sorry. (m/f)
I (don't) have ... Ես ունեմ (չունեմ)---ees un em (tshunem) ...
Ես ունեմ (չունեմ)
ees un em (tshunem) ...
I (don't) have ...
We (don't) have … Մենք ունենք (չունենք)---meenk unenk (tshunenk) ...
Մենք ունենք (չունենք)
meenk unenk (tshunenk) ...
We (don't) have …
There is (no) ... Կա (չկա)---ka (tshka) ...
Կա (չկա)
ka (tshka) ...
There is (no) ...

Introducing yourself

 
My name is ... Իմ անունը ...---im anunae ...
Իմ անունը ...
im anunae ...
My name is ...
I'm from ... Ես ...---eess ...
Ես ...
eess ...
I'm from ...
I'm ... years old. Ես ... տարեկան եմ։---eess ... tarheekan em.
Ես ... տարեկան եմ։
eess ... tarheekan em.
I'm ... years old.
I am married. / I am not married. Ես ամուսնացած եմ։ / Ես ամուսնացած չեմ։---eess amussnatsats em. / eess amussnatsats tsheem.
Ես ամուսնացած եմ։
Ես ամուսնացած չեմ։
eess amussnatsats em.
eess amussnatsats tsheem.
I am married. / I am not married.
I am traveling alone. / I am not traveling alone. (m/f) Ես միայնակ եմ ճանապարհորդում։ / Ես միայնակ չեմ ճանապարհորդում։---ees miajnak eem djana- parhorhdum. / ees miajnak tsheem djana- parhorhdum.
Ես միայնակ եմ ճանապարհորդում։
Ես միայնակ չեմ ճանապարհորդում։
ees miajnak eem djana- parhorhdum.
ees miajnak tsheem djana- parhorhdum.
I am traveling alone. / I am not traveling alone. (m/f)
I'm traveling with ... Ես ճանապարհորդում եմ ...---ees djana- parhorhdum em ...
Ես ճանապարհորդում եմ ...
ees djana- parhorhdum em ...
I'm traveling with ...

Comprehension

 
I don't speak any ... Ես ... չեմ խոսում---eess ... tsheen chossum.
Ես ... չեմ խոսում
eess ... tsheen chossum.
I don't speak any ...
I don't understand that. (m/f) սա ես չեմ հասկանում։---ssa eess tsheem hasskanum.
սա ես չեմ հասկանում։
ssa eess tsheem hasskanum.
I don't understand that. (m/f)
Do you speak …? (m/f) Դուք ... խոսու՞մ եք---duk ... chossum eekh?
Դուք ... խոսու՞մ եք
duk ... chossum eekh?
Do you speak …? (m/f)
Does anyone here speak ...? Այստեղ որ մեկը ... խոսու՞մ է---ajssteer vorh meekae ... chossum e?
Այստեղ որ մեկը ... խոսու՞մ է
ajssteer vorh meekae ... chossum e?
Does anyone here speak ...?
English անգլերեն---angleerheen
անգլերեն
angleerheen
English
French Ֆրանսերեն---frransseerheen
Ֆրանսերեն
frransseerheen
French
Could you write that down please. (m/f) Խնդրում եմ գրեք։---chndrhum eem grheekh.
Խնդրում եմ գրեք։
chndrhum eem grheekh.
Could you write that down please. (m/f)
Could you please repeat that. (m/f) Խնդրում եմ կրկնեք։---chndrhum eem krhkneekh.
Խնդրում եմ կրկնեք։
chndrhum eem krhkneekh.
Could you please repeat that. (m/f)
Just a moment please. խնդրում եմ Մեկ րոպե։---chndrhum eem meek rhopee.
խնդրում եմ Մեկ րոպե։
chndrhum eem meek rhopee.
Just a moment please.

Numbers

 
zero զրո---tsrho
զրո
tsrho
zero
one մեկ---meek
մեկ
meek
one
two երկու---eerhku
երկու
eerhku
two
three երեք---eerheekh
երեք
eerheekh
three
four չորս---tshorhss
չորս
tshorhss
four
five հինգ---hing
հինգ
hing
five
six վեց---veets
վեց
veets
six
seven յոթ---jodt
յոթ
jodt
seven
eight ութ---udt
ութ
udt
eight
nine ինն---inae
ինն
inae
nine
ten տաս---tass
տաս
tass
ten
eleven տասնմեկ---tassnmeek
տասնմեկ
tassnmeek
eleven
twelve տասներկու---tassneerhku
տասներկու
tassneerhku
twelve
thirteen տասներեք---tassneerheekh
տասներեք
tassneerheekh
thirteen
fourteen տասնչորս---tassntshorhss
տասնչորս
tassntshorhss
fourteen
fifteen տասնհինգ---tassnhing
տասնհինգ
tassnhing
fifteen
sixteen տասնվեց---tassnveets
տասնվեց
tassnveets
sixteen
seventeen տասնյոթ---tassnjodt
տասնյոթ
tassnjodt
seventeen
eighteen տասնութ---tassnaeudt
տասնութ
tassnaeudt
eighteen
nineteen տասնինը---tassnaeinae
տասնինը
tassnaeinae
nineteen
twenty քսան---khssan
քսան
khssan
twenty
twenty-one քսանմեկ---khssanmeek
քսանմեկ
khssanmeek
twenty-one
thirty երեսուն---eerheessun
երեսուն
eerheessun
thirty
forty քարասուն---kharrassun
քարասուն
kharrassun
forty
fifty հիսուն---hissun
հիսուն
hissun
fifty
sixty վաթսուն---vatssun
վաթսուն
vatssun
sixty
seventy յոթանասուն---jodtanassun
յոթանասուն
jodtanassun
seventy
eighty ութանասուն---udtanassun
ութանասուն
udtanassun
eighty
ninety իննսուն---innssun
իննսուն
innssun
ninety
one hundred հարյուր---harhjurh
հարյուր
harhjurh
one hundred
one thousand հազար---hatsarh
հազար
hatsarh
one thousand
one million մեկ միլիոն---meek milion
մեկ միլիոն
meek milion
one million
some / a couple մի քանի---mi khani
մի քանի
mi khani
some / a couple