learn Armenian  

You plan on travelling to Armenia?
Learn the most important words in Armenian


Here you can find the translation of the 50 most important words and expressions into Armenian.
If you are about to travel to Armenia, this is exactly what you are looking for!
 
We will teach you:

  • How to say Hello! and Goodbye in Armenian!
  • To say please and thank you in Armenian!
  • How to say yes and no in Armenian!
  • How do you say “My name is ...” in Armenian?
  • To translate “I'd like to pay, please.” into Armenian?
  • What does “I don't speak Armenian” mean?
  • Learn to count to ten in Armenian.
Learn Armenian »
 
 
Armenian language course:
% discount
Original price:
Now available for:
 
          Claim your offer »          

 

Greetings

 
Hello! Բարեվ---barheev!
Բարեվ
barheev!
Hello!
Good morning! (sg/pl) Բարի առավոտ---barhi arravot!
Բարի առավոտ
barhi arravot!
Good morning! (sg/pl)
Hello! (sg/pl) Բարի օր---barhi orh!
Բարի օր
barhi orh!
Hello! (sg/pl)
Good evening! (sg/pl) Բարի երեկո---barhi eerheeko!
Բարի երեկո
barhi eerheeko!
Good evening! (sg/pl)
Good night! (sg/pl) Բարի գիշեր---barhi gischeerr!
Բարի գիշեր
barhi gischeerr!
Good night! (sg/pl)
Bye! (infml) Ցը, ցտեսություն---tsae!, tsteessutjun!
Ցը, ցտեսություն
tsae!, tsteessutjun!
Bye! (infml)
Good bye! (fml.) Ցտեսություն---tsteessutsjun!
Ցտեսություն
tsteessutsjun!
Good bye! (fml.)

Important vocabulary

 
yes այո---ajo
այո
ajo
yes
no ոչ---votsh
ոչ
votsh
no
maybe միգուցե---migutse
միգուցե
migutse
maybe
OK Բարի, լավ---barhi, lav
Բարի, լավ
barhi, lav
OK
Thank you! շնորհակալություն---schnorrhakalutsjun!
շնորհակալություն
schnorrhakalutsjun!
Thank you!
You're welcome! (m/f) խնդրեմ (չարժի։)---chndrheem! (tsarzhi.)
խնդրեմ (չարժի։)
chndrheem! (tsarzhi.)
You're welcome! (m/f)
Excuse me, … (sg/pl) ներողություն---neerhorutjun ...
ներողություն
neerhorutjun ...
Excuse me, … (sg/pl)
I'm sorry. (m/f) ցավում եմ։---tsavum em.
ցավում եմ։
tsavum em.
I'm sorry. (m/f)
I (don't) have ... Ես ունեմ (չունեմ)---ees un em (tshunem) ...
Ես ունեմ (չունեմ)
ees un em (tshunem) ...
I (don't) have ...
We (don't) have … Մենք ունենք (չունենք)---meenk unenk (tshunenk) ...
Մենք ունենք (չունենք)
meenk unenk (tshunenk) ...
We (don't) have …
There is (no) ... Կա (չկա)---ka (tshka) ...
Կա (չկա)
ka (tshka) ...
There is (no) ...

Introducing yourself

 
My name is ... Իմ անունը ...---im anunae ...
Իմ անունը ...
im anunae ...
My name is ...
I'm from ... Ես ...---eess ...
Ես ...
eess ...
I'm from ...
I'm ... years old. Ես ... տարեկան եմ։---eess ... tarheekan em.
Ես ... տարեկան եմ։
eess ... tarheekan em.
I'm ... years old.
I am married. / I am not married. Ես ամուսնացած եմ։ / Ես ամուսնացած չեմ։---eess amussnatsats em. / eess amussnatsats tsheem.
Ես ամուսնացած եմ։
Ես ամուսնացած չեմ։
eess amussnatsats em.
eess amussnatsats tsheem.
I am married. / I am not married.
I am traveling alone. / I am not traveling alone. (m/f) Ես միայնակ եմ ճանապարհորդում։ / Ես միայնակ չեմ ճանապարհորդում։---ees miajnak eem djana- parhorhdum. / ees miajnak tsheem djana- parhorhdum.
Ես միայնակ եմ ճանապարհորդում։
Ես միայնակ չեմ ճանապարհորդում։
ees miajnak eem djana- parhorhdum.
ees miajnak tsheem djana- parhorhdum.
I am traveling alone. / I am not traveling alone. (m/f)
I'm traveling with ... Ես ճանապարհորդում եմ ...---ees djana- parhorhdum em ...
Ես ճանապարհորդում եմ ...
ees djana- parhorhdum em ...
I'm traveling with ...

Comprehension

 
I don't speak any ... Ես ... չեմ խոսում---eess ... tsheen chossum.
Ես ... չեմ խոսում
eess ... tsheen chossum.
I don't speak any ...
I don't understand that. (m/f) սա ես չեմ հասկանում։---ssa eess tsheem hasskanum.
սա ես չեմ հասկանում։
ssa eess tsheem hasskanum.
I don't understand that. (m/f)
Do you speak … ? (m/f) Դուք ... խոսու՞մ եք---duk ... chossum eekh?
Դուք ... խոսու՞մ եք
duk ... chossum eekh?
Do you speak … ? (m/f)
Does anyone here speak ... ? Այստեղ որ մեկը ... խոսու՞մ է---ajssteer vorh meekae ... chossum e?
Այստեղ որ մեկը ... խոսու՞մ է
ajssteer vorh meekae ... chossum e?
Does anyone here speak ... ?
English անգլերեն---angleerheen
անգլերեն
angleerheen
English
French Ֆրանսերեն---frransseerheen
Ֆրանսերեն
frransseerheen
French
Could you write that down please. (m/f) Խնդրում եմ գրեք։---chndrhum eem grheekh.
Խնդրում եմ գրեք։
chndrhum eem grheekh.
Could you write that down please. (m/f)
Could you please repeat that. (m/f) Խնդրում եմ կրկնեք։---chndrhum eem krhkneekh.
Խնդրում եմ կրկնեք։
chndrhum eem krhkneekh.
Could you please repeat that. (m/f)
Just a moment please. խնդրում եմ Մեկ րոպե։---chndrhum eem meek rhopee.
խնդրում եմ Մեկ րոպե։
chndrhum eem meek rhopee.
Just a moment please.

Numbers

 
zero զրո---tsrho
զրո
tsrho
zero
one մեկ---meek
մեկ
meek
one
two երկու---eerhku
երկու
eerhku
two
three երեք---eerheekh
երեք
eerheekh
three
four չորս---tshorhss
չորս
tshorhss
four
five հինգ---hing
հինգ
hing
five
six վեց---veets
վեց
veets
six
seven յոթ---jodt
յոթ
jodt
seven
eight ութ---udt
ութ
udt
eight
nine ինն---inae
ինն
inae
nine
ten տաս---tass
տաս
tass
ten
eleven տասնմեկ---tassnmeek
տասնմեկ
tassnmeek
eleven
twelve տասներկու---tassneerhku
տասներկու
tassneerhku
twelve
thirteen տասներեք---tassneerheekh
տասներեք
tassneerheekh
thirteen
fourteen տասնչորս---tassntshorhss
տասնչորս
tassntshorhss
fourteen
fifteen տասնհինգ---tassnhing
տասնհինգ
tassnhing
fifteen
sixteen տասնվեց---tassnveets
տասնվեց
tassnveets
sixteen
seventeen տասնյոթ---tassnjodt
տասնյոթ
tassnjodt
seventeen
eighteen տասնութ---tassnaeudt
տասնութ
tassnaeudt
eighteen
nineteen տասնինը---tassnaeinae
տասնինը
tassnaeinae
nineteen
twenty քսան---khssan
քսան
khssan
twenty
twenty-one քսանմեկ---khssanmeek
քսանմեկ
khssanmeek
twenty-one
thirty երեսուն---eerheessun
երեսուն
eerheessun
thirty
forty քարասուն---kharrassun
քարասուն
kharrassun
forty
fifty հիսուն---hissun
հիսուն
hissun
fifty
sixty վաթսուն---vatssun
վաթսուն
vatssun
sixty
seventy յոթանասուն---jodtanassun
յոթանասուն
jodtanassun
seventy
eighty ութանասուն---udtanassun
ութանասուն
udtanassun
eighty
ninety իննսուն---innssun
իննսուն
innssun
ninety
one hundred հարյուր---harhjurh
հարյուր
harhjurh
one hundred
one thousand հազար---hatsarh
հազար
hatsarh
one thousand
one million մեկ միլիոն---meek milion
մեկ միլիոն
meek milion
one million
some / a couple մի քանի---mi khani
մի քանի
mi khani
some / a couple
 

 

 
Free Armenian trial version
 
Home:
Learn 50 important words in 70 different languages!

 
  Important words
in Afrikaans
  Important words
in Albanian
  Important words
in Amharic
  Important words
in Arabic
  Important words
in Armenian
  Important words
in Azerbaijani
  Important words
in Basque
  Important words
in Belarusian
  Important words
in Bengali
  Important words
in Bosnian
  Important words in
Brazilian Portuguese
  Important words
in Bulgarian
  Important words
in Cantonese
  Important words
in Catalan
  Important words
in Chinese
  Important words
in Croatian
  Important words
in Czech
  Important words
in Danish
  Important words
in Dari
  Important words
in Dutch
  Important words
in Egyptian Arabic
  Important words
in Estonian
  Important words
in Filipino
  Important words
in Finnish
  Important words
in French
  Important words
in Georgian
  Important words
in German
  Important words
in Greek
  Important words
in Hebrew
  Important words
in Hindi
  Important words
in Hungarian
  Important words
in Icelandic
  Important words
in Indonesian
  Important words
in Italian
  Important words
in Japanese
  Important words
in Kazakh
  Important words
in Kirghiz
  Important words
in Korean
  Important words
in Kurdish
  Important words
in Latvian
  Important words in
Lebanese Arabic
  Important words
in Lingala
  Important words
in Lithuanian
  Important words
in Macedonian
  Important words
in Malagasy
  Important words
in Malay
  Important words
in Mallorcan
  Important words
in Maltese
  Important words in
Mexican Spanish
  Important words
in Mongolian
  Important words in
Moroccan Arabic
  Important words
in Nepali
  Important words
in Norwegian
  Important words
in Pashto
  Important words
in Persian
  Important words
in Polish
  Important words
in Portuguese
  Important words
in Punjabi
  Important words
in Romanian
  Important words
in Russian
  Important words
in Serbian
  Important words
in Shanghainese
  Important words
in Sinhala
  Important words
in Slovak
  Important words
in Slovene
  Important words
in South American Spanish
  Important words
in Spanish
  Important words
in Swahili
  Important words
in Swedish
  Important words
in Tamil
  Important words
in Thai
  Important words
in Tunisian Arabic
  Important words
in Turkish
  Important words
in Ukrainian
  Important words
in Urdu
  Important words
in Uzbek
  Important words
in Vietnamese
  Important words
in Wolof