Μάθετε αλβανικά  

Θα ταξιδέψετε στην Αλβανία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα αλβανικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα αλβανικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Αλβανία.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω αλβανικά »
 
 
Αλβανικά πλήρες πακέτο: έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:

 
          προσφορά »          

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Përshëndetje!
Përshëndetje!Γειά σου!
Καλημέρα! Mirëmëngjes!
Mirëmëngjes!Καλημέρα!
Καλημέρα! Mirëdita!
Mirëdita!Καλημέρα!
Καλησπέρα! Mirëmbrëma!
Mirëmbrëma!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! Natën e mirë!
Natën e mirë!Καληνύχτα!
Γειά! Tung!
Tung!Γειά!
Στο επανειδήν! Mirupafshim!
Mirupafshim!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί po
poναί
όχι jo
joόχι
ίσως ndoshta
ndoshtaίσως
εντάξει OK
OKεντάξει
Ευχαριστώ! Faleminderit!
Faleminderit!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστως. Te lutem!
Te lutem!Ευχαρίστως.
Συγνώμη, ... Më falni,...
Më falni,...Συγνώμη, ...
Λυπάμαι. Më vjen keq.
Më vjen keq.Λυπάμαι.
υπάρχει Ka ...
Ka ...υπάρχει

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Unë quhem ...
Unë quhem ...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Unë vij ...
Unë vij ...Κατάγομαι από ...
Είμαι παντρεμένος. Unë jam i martuar.
Unë jam i martuar.Είμαι παντρεμένος.
Ταξιδεύω με ... Unë udhëtoj me...
Unë udhëtoj me...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. Këtë nuk e kuptoj.
Këtë nuk e kuptoj.Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; Flisni ...?
Flisni ...?Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; Flet ndonjëri ... këtu?
Flet ndonjëri ... këtu?Μιλάεικανείς ...;
αγγλικά anglisht
anglishtαγγλικά
ιταλικά italisht
italishtιταλικά
Σας παρακαλώ γράψτε το. Ma shkruani pak ju lutem.
Ma shkruani pak ju lutem.Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. A mund ta përsërisni ju lutem.
A mund ta përsërisni ju lutem.Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. Një moment ju lutem.
Një moment ju lutem.Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν zero
zeroμηδέν
ένα një
njëένα
δύο dy
dyδύο
τρία tre
treτρία
τέσσερα katër
katërτέσσερα
πέντε pesë
pesëπέντε
έξι gjashtë
gjashtëέξι
επτά shtatë
shtatëεπτά
οκτώ tetë
tetëοκτώ
εννέα nëntë
nëntëεννέα
δέκα dhjetë
dhjetëδέκα
έντεκα njëmbëdhjetë
njëmbëdhjetëέντεκα
δώδεκα dymbëdhjetë
dymbëdhjetëδώδεκα
δεκατρία trembëdhjetë
trembëdhjetëδεκατρία
δεκατέσσερα katërmbëdhjtë
katërmbëdhjtëδεκατέσσερα
δεκαπέντε pesëmbëdhjetë
pesëmbëdhjetëδεκαπέντε
δεκαέξι gjashtëmbëdhjetë
gjashtëmbëdhjetëδεκαέξι
δεκαεπτά shtatëmbëdhjetë
shtatëmbëdhjetëδεκαεπτά
δεκαοκτώ tetëmbëdhjetë
tetëmbëdhjetëδεκαοκτώ
δεκαεννέα nëntëmbëdhjetë
nëntëmbëdhjetëδεκαεννέα
είκοσι njëzetë
njëzetëείκοσι
εικοσιένα njëzetë e një
njëzetë e njëεικοσιένα
τριάντα tridhjetë
tridhjetëτριάντα
σαράντα dyzetë, katërdhjetë
dyzetë, katërdhjetëσαράντα
πενήντα pesëdhjetë
pesëdhjetëπενήντα
εξήντα gjashtëdhjetë
gjashtëdhjetëεξήντα
εβδομήντα shtatëdhjetë
shtatëdhjetëεβδομήντα
ογδόντα tetëdhjetë
tetëdhjetëογδόντα
ενενήντα nëntëdhjetë
nëntëdhjetëενενήντα
εκατό njëqind
njëqindεκατό
χίλια njëmijë
njëmijëχίλια
ένα εκατομμύριο një milion
një milionένα εκατομμύριο
το ζευγάρι një çift
një çiftτο ζευγάρι