Μάθετε εσθονικά  

Θα ταξιδέψετε στην Εσθονία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα εσθονικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα εσθονικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Εσθονία.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω εσθονικά »
 
 
Εσθονικά πλήρες πακέτο: έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:

 
          προσφορά »          

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Tere!
Tere!Γειά σου!
Καλημέρα! Tere hommikust!
Tere hommikust!Καλημέρα!
Καλημέρα! Tere päevast!
Tere päevast!Καλημέρα!
Καλησπέρα! Tere õhtust!
Tere õhtust!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! Head ööd!
Head ööd!Καληνύχτα!
Γειά! Nägemist!
Nägemist!Γειά!
Στο επανειδήν! Head aega!
Head aega!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί ja
jaναί
όχι ei
eiόχι
ίσως võib olla
võib ollaίσως
εντάξει ok
okεντάξει
Ευχαριστώ! Aitäh!
Aitäh!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστως. Palun!
Palun!Ευχαρίστως.
Συγνώμη, ... Vabandust, ...
Vabandust, ...Συγνώμη, ...
Λυπάμαι. Mul on kahju.
Mul on kahju.Λυπάμαι.
Έχω ... / Δεν έχω ... Mul on/ ei ole ...
Mul on/ ei ole ...Έχω ... / Δεν έχω ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Mina olen ...
Mina olen ...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Tulen ...
Tulen ...Κατάγομαι από ...
Ταξιδεύω με ... Reisin koos ...
Reisin koos ...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. Ma ei saa aru.
Ma ei saa aru.Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; Kas te räägite ...?
Kas te räägite ...?Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; Kas keegi räägib ...?
Kas keegi räägib ...?Μιλάεικανείς ...;
αγγλικά  inglise keelt
inglise keeltαγγλικά
γαλλικά  prantsuse keelt
prantsuse keeltγαλλικά
Σας παρακαλώ γράψτε το. Palun kirjutage üles.
Palun kirjutage üles.Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. Palun korrake.
Palun korrake.Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. Üks moment palun.
Üks moment palun.Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν null
nullμηδέν
ένα üks
üksένα
δύο kaks
kaksδύο
τρία kolm
kolmτρία
τέσσερα neli
neliτέσσερα
πέντε viis
viisπέντε
έξι kuus
kuusέξι
επτά seitse
seitseεπτά
οκτώ kaheksa
kaheksaοκτώ
εννέα üheksa
üheksaεννέα
δέκα kümme
kümmeδέκα
έντεκα üksteist
üksteistέντεκα
δώδεκα kaksteist
kaksteistδώδεκα
δεκατρία kolmteist
kolmteistδεκατρία
δεκατέσσερα neliteist
neliteistδεκατέσσερα
δεκαπέντε viisteist
viisteistδεκαπέντε
δεκαέξι kuusteist
kuusteistδεκαέξι
δεκαεπτά seitseteist
seitseteistδεκαεπτά
δεκαοκτώ kaheksateist
kaheksateistδεκαοκτώ
δεκαεννέα üheksateist
üheksateistδεκαεννέα
είκοσι kakskümmend
kakskümmendείκοσι
εικοσιένα kakskümmend üks
kakskümmend üksεικοσιένα
τριάντα kolmkümmend
kolmkümmendτριάντα
σαράντα nelikümmend
nelikümmendσαράντα
πενήντα viiskümmend
viiskümmendπενήντα
εξήντα kuuskümmend
kuuskümmendεξήντα
εβδομήντα seitsekümmend
seitsekümmendεβδομήντα
ογδόντα kaheksakümmend
kaheksakümmendογδόντα
ενενήντα üheksakümmend
üheksakümmendενενήντα
εκατό sada
sadaεκατό
χίλια tuhat
tuhatχίλια
ένα εκατομμύριο miljon
miljonένα εκατομμύριο
το ζευγάρι paar
paarτο ζευγάρι