Μάθετε ινδικά  

Θα ταξιδέψετε στην Ινδία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα ινδικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα ινδικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Ινδία.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω ινδικά »
 
 
Ινδικά πλήρες πακέτο: έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:

 
          προσφορά »          

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! हलो !
हलो !Γειά σου!
Καλημέρα! गुड मौरनिंग !
गुड मौरनिंग !Καλημέρα!
Καλημέρα! नमस्ते !
नमस्ते !Καλημέρα!
Καλησπέρα! हलो !
हलो !Καλησπέρα!
Καληνύχτα! गुड नाइट !
गुड नाइट !Καληνύχτα!
Γειά! बाइ !
बाइ !Γειά!
Στο επανειδήν! फिर मिलेंगे !
फिर मिलेंगे !Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί हाँ
हाँναί
όχι नहीं
नहींόχι
ίσως शायद
शायदίσως
εντάξει ओ.के.
ओ.के.εντάξει
Ευχαριστώ! धन्यवाद !
धन्यवाद !Ευχαριστώ!
Ευχαρίστως. वेल कम !
वेल कम !Ευχαρίστως.
Συγνώμη, ... सुनिये ...
सुनिये ...Συγνώμη, ...
Λυπάμαι. सॉरी |
सॉरी |Λυπάμαι.

Συστήνομαι

 
Με λένε ... मेरा नाम... है |
मेरा नाम... है |Με λένε ...
Κατάγομαι από ... मैं आता हूँ |
मैं आता हूँ |Κατάγομαι από ...
Ταξιδεύω με ... मैं ... के साथ घूमता हूँ |
मैं ... के साथ घूमता हूँ |Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. मुझे समझ नहीं आती |
मुझे समझ नहीं आती |Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; क्या आप ... बोलतेहैं ?
क्या आप ... बोलतेहैं ?Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; क्या यहाँ कोई ... बोलता है ?
क्या यहाँ कोई ... बोलता है ?Μιλάεικανείς ...;
αγγλικά अंग्रेज़ी
अंग्रेज़ीαγγλικά
γαλλικά फ्रेंच
फ्रेंचγαλλικά
Σας παρακαλώ γράψτε το. प्लीज़ ये लिख दीजिए |
प्लीज़ ये लिख दीजिए |Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. प्लीज़ ये दोबाराकीजिए |
प्लीज़ ये दोबाराकीजिए |Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. एक मिनट प्लीज़ |
एक मिनट प्लीज़ |Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
ένα एक
एकένα
δύο दो
दोδύο
τρία तीन
तीनτρία
τέσσερα चार
चारτέσσερα
πέντε पाँच
पाँचπέντε
έξι छह
छहέξι
επτά सात
सातεπτά
οκτώ आठ
आठοκτώ
εννέα नौ
नौεννέα
δέκα दस
दसδέκα
έντεκα ग्यारह
ग्यारहέντεκα
δώδεκα बारह
बारहδώδεκα
δεκατρία तेरह
तेरहδεκατρία
δεκατέσσερα चौदह
चौदहδεκατέσσερα
δεκαπέντε पन्द्रह
पन्द्रहδεκαπέντε
δεκαέξι सोलह
सोलहδεκαέξι
δεκαεπτά सत्तरह
सत्तरहδεκαεπτά
δεκαοκτώ अठारह
अठारहδεκαοκτώ
δεκαεννέα उन्नीस
उन्नीसδεκαεννέα
είκοσι बीस
बीसείκοσι
εικοσιένα इक्कीस
इक्कीसεικοσιένα
τριάντα तीस
तीसτριάντα
σαράντα चालीस
चालीसσαράντα
πενήντα पचास
पचासπενήντα
εξήντα साठ
साठεξήντα
εβδομήντα सत्तर
सत्तरεβδομήντα
ογδόντα अस्सी
अस्सीογδόντα
ενενήντα नब्बे
नब्बेενενήντα
εκατό सौ
सौεκατό
χίλια एकहज़ार
एकहज़ारχίλια
ένα εκατομμύριο दस लाख
दस लाखένα εκατομμύριο
το ζευγάρι कुछ एक
कुछ एकτο ζευγάρι