Μάθετε ισλανδικά  

Θα ταξιδέψετε στην Ισλανδία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα ισλανδικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα ισλανδικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Ισλανδία.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω ισλανδικά »
 
 
Ισλανδικά πλήρες πακέτο: έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:

 
          προσφορά »          

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Halló!
Halló!Γειά σου!
Καλημέρα! Góðan daginn!
Góðan daginn!Καλημέρα!
Καλημέρα! Góðan daginn!
Góðan daginn!Καλημέρα!
Καλησπέρα! Gott kvöld!
Gott kvöld!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! Góða nótt!
Góða nótt!Καληνύχτα!
Γειά! Bless
BlessΓειά!
Στο επανειδήν! Vertu blessaður!
Vertu blessaður!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί já
ναί
όχι nei
neiόχι
ίσως kannski
kannskiίσως
εντάξει ókey
ókeyεντάξει
Ευχαριστώ! takk!
takk!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστως. Gjörðu svo vel!
Gjörðu svo vel!Ευχαρίστως.
Συγνώμη, ... Fyrirgefðu, ...
Fyrirgefðu, ...Συγνώμη, ...
Λυπάμαι. Mér þykir það leitt.
Mér þykir það leitt.Λυπάμαι.
Έχω ... / Δεν έχω ... Ég á .../ Ég á ekki ...
Ég á .../ Ég á ekki ...Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ... Við eigum .../ Við eigum ekki...
Við eigum .../ Við eigum ekki...Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Είναι ... / Δεν είναι ... Það er til .../ Það er ekki til ...
Það er til .../ Það er ekki til ...Είναι ... / Δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Ég heiti ...
Ég heiti ...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Ég kem ...
Ég kem ...Κατάγομαι από ...
Ταξιδεύω με ... Ég ferðast með ...
Ég ferðast með ...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. Ég skil það ekki.
Ég skil það ekki.Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; Talar þú ...?
Talar þú ...?Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; Talar einhver ...?
Talar einhver ...?Μιλάεικανείς ...;
αγγλικά ensku
enskuαγγλικά
γαλλικά frönsku
frönskuγαλλικά
Σας παρακαλώ γράψτε το. Gætirðu skrifað þetta upp?
Gætirðu skrifað þetta upp?Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. Gætirðu endurtekið þetta?
Gætirðu endurtekið þetta?Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. Augnablik.
Augnablik.Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν núll
núllμηδέν
ένα Einn
Einnένα
δύο Tveir
Tveirδύο
τρία Þrír
Þrírτρία
τέσσερα Fjórir
Fjórirτέσσερα
πέντε Fimm
Fimmπέντε
έξι Sex
Sexέξι
επτά Sjö
Sjöεπτά
οκτώ Átta
Áttaοκτώ
εννέα Níu
Níuεννέα
δέκα Tíu
Tíuδέκα
έντεκα Ellefu
Ellefuέντεκα
δώδεκα Tólf
Tólfδώδεκα
δεκατρία Þrettán
Þrettánδεκατρία
δεκατέσσερα Fjórtán
Fjórtánδεκατέσσερα
δεκαπέντε Fimmtán
Fimmtánδεκαπέντε
δεκαέξι Sextán
Sextánδεκαέξι
δεκαεπτά Sautján
Sautjánδεκαεπτά
δεκαοκτώ Átján
Átjánδεκαοκτώ
δεκαεννέα Nítján
Nítjánδεκαεννέα
είκοσι Tuttugu
Tuttuguείκοσι
εικοσιένα Tuttugu og einn
Tuttugu og einnεικοσιένα
τριάντα Þrjátíu
Þrjátíuτριάντα
σαράντα Fjörutíu
Fjörutíuσαράντα
πενήντα Fimmtíu
Fimmtíuπενήντα
εξήντα Sextíu
Sextíuεξήντα
εβδομήντα Sjötíu
Sjötíuεβδομήντα
ογδόντα Áttatíu
Áttatíuογδόντα
ενενήντα Níutíu
Níutíuενενήντα
εκατό Hundrað
Hundraðεκατό
χίλια Þúsund
Þúsundχίλια
ένα εκατομμύριο Ein milljón
Ein milljónένα εκατομμύριο
το ζευγάρι Nokkur
Nokkurτο ζευγάρι