Μάθετε ισπανικά  

Θα ταξιδέψετε στην Ισπανία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα ισπανικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα ισπανικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Ισπανία.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω ισπανικά »
 
 
Ισπανικά πλήρες πακέτο: έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:

 
          προσφορά »          

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! ¡Hola!
¡Hola!Γειά σου!
Καλημέρα! ¡Buenos días!
¡Buenos días!Καλημέρα!
Καλημέρα! ¡Buenos días!
¡Buenos días!Καλημέρα!
Καλησπέρα! ¡Buenas tardes / buenas noches!
¡Buenas tardes
buenas noches!
Καλησπέρα!
Καληνύχτα! ¡Buenas noches!
¡Buenas noches!Καληνύχτα!
Γειά! ¡Adiós!
¡Adiós!Γειά!
Στο επανειδήν! ¡Hasta luego! / ¡Hasta pronto!
¡Hasta luego!
¡Hasta pronto!
Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί sí
ναί
όχι no
noόχι
ίσως a lo mejor
a lo mejorίσως
εντάξει Ok, bien
Ok, bienεντάξει
Ευχαριστώ! ¡Gracias!
¡Gracias!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστως. ¡De nada!
¡De nada!Ευχαρίστως.
Συγνώμη, ... Disculpe, ...
Disculpe, ...Συγνώμη, ...
Λυπάμαι. Lo siento.
Lo siento.Λυπάμαι.

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Me llamo ...
Me llamo ...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Soy ...
Soy ...Κατάγομαι από ...
Ταξιδεύω με ... Viajo con ...
Viajo con ...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. Esto no lo entiendo.
Esto no lo entiendo.Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; ¿Habla usted ...?
¿Habla usted ...?Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; ¿Habla aquí alguien ...
¿Habla aquí alguien ...Μιλάεικανείς ...;
αγγλικά inglés?
inglés?αγγλικά
γαλλικά francés?
francés?γαλλικά
Σας παρακαλώ γράψτε το. Por favor, escríbalo.
Por favor, escríbalo.Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. Por favor, repítalo.
Por favor, repítalo.Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. Un momento, por favor.
Un momento, por favor.Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν cero
ceroμηδέν
ένα uno
unoένα
δύο dos
dosδύο
τρία tres
tresτρία
τέσσερα cuatro
cuatroτέσσερα
πέντε cinco
cincoπέντε
έξι seis
seisέξι
επτά siete
sieteεπτά
οκτώ ocho
ochoοκτώ
εννέα nueve
nueveεννέα
δέκα diez
diezδέκα
έντεκα once
onceέντεκα
δώδεκα doce
doceδώδεκα
δεκατρία trece
treceδεκατρία
δεκατέσσερα catorce
catorceδεκατέσσερα
δεκαπέντε quince
quinceδεκαπέντε
δεκαέξι dieciséis
dieciséisδεκαέξι
δεκαεπτά diecisiete
diecisieteδεκαεπτά
δεκαοκτώ dieciocho
dieciochoδεκαοκτώ
δεκαεννέα diecinueve
diecinueveδεκαεννέα
είκοσι veinte
veinteείκοσι
εικοσιένα veintiuno
veintiunoεικοσιένα
τριάντα treinta
treintaτριάντα
σαράντα cuarenta
cuarentaσαράντα
πενήντα cincuenta
cincuentaπενήντα
εξήντα sesenta
sesentaεξήντα
εβδομήντα setenta
setentaεβδομήντα
ογδόντα ochenta
ochentaογδόντα
ενενήντα noventa
noventaενενήντα
εκατό cien
cienεκατό
χίλια mil
milχίλια
ένα εκατομμύριο un millón
un millónένα εκατομμύριο
το ζευγάρι un par
un parτο ζευγάρι