Μάθετε μαλτέζικα  

Θα ταξιδέψετε στην Μάλτα;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα μαλτέζικα!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα μαλτέζικα στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Μάλτα.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω μαλτέζικα »
 
 
Μαλτέζικα μάθημα:
έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:
 
        προσφορά »        

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Hello!
Hello!Γειά σου!
Καλημέρα! Bonġu!/ L-Ghodwa it-tajba!
Bonġu!/ L-Ghodwa it-tajba!Καλημέρα!
Καλημέρα! Il-ġurnata it-tajba!
Il-ġurnata it-tajba!Καλημέρα!
Καληνύχτα! Il-lejl it-tajjeb!
Il-lejl it-tajjeb!Καληνύχτα!
Γειά! Ċaw!/ Saħħa!
Ċaw!/ Saħħa!Γειά!
Στο επανειδήν! Insellimlek!
Insellimlek!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί iva
ivaναί
όχι le
leόχι
ίσως forsi
forsiίσως
εντάξει Ok.
Ok.εντάξει
Ευχαριστώ! Grazzi!
Grazzi!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστως. Jekk joghġbok!
Jekk joghġbok!Ευχαρίστως.
Λυπάμαι. Jiddispjaċini.
Jiddispjaċini.Λυπάμαι.
Έχω ... / Δεν έχω ... Jiena għandi .../ Jiena ma ghandiex ...
Jiena għandi .../ Jiena ma ghandiex ...Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ... Aħna ghandna .../ Aħna ma ghandniex ...
Aħna ghandna .../ Aħna ma ghandniex ...Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Είναι ... / Δεν είναι ... Hemm .../ M’hemmx ...
Hemm .../ M’hemmx ...Είναι ... / Δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Jiena jisimni ...
Jiena jisimni ...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Jiena mil ...
Jiena mil ...Κατάγομαι από ...
Ταξιδεύω με ... Sifirt ma ...
Sifirt ma ...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. Ma fihmtx.
Ma fihmtx.Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; Titkellem bil- ...?
Titkellem bil- ...?Μιλάτε ...;
Σας παρακαλώ γράψτε το. Tista tiktibili jekk joghġbok.
Tista tiktibili jekk joghġbok.Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. Tista tirrepeti jekk joghġbok.
Tista tirrepeti jekk joghġbok.Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. Mument jekk joghġbok.
Mument jekk joghġbok.Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν xejn
xejnμηδέν
ένα wieħed
wieħedένα
δύο tnejn
tnejnδύο
τρία tlieta
tlietaτρία
τέσσερα erbgha
erbghaτέσσερα
πέντε hamsa
hamsaπέντε
έξι sitta
sittaέξι
επτά sebgha
sebghaεπτά
οκτώ tmienja
tmienjaοκτώ
εννέα disgha
disghaεννέα
δέκα ghaxra
ghaxraδέκα
έντεκα hdax
hdaxέντεκα
δώδεκα tnax
tnaxδώδεκα
δεκατρία tlettax
tlettaxδεκατρία
δεκατέσσερα erbatax
erbataxδεκατέσσερα
δεκαπέντε hmistax
hmistaxδεκαπέντε
δεκαέξι sittax
sittaxδεκαέξι
δεκαεπτά sbatax
sbataxδεκαεπτά
δεκαοκτώ tmintax
tmintaxδεκαοκτώ
δεκαεννέα dsatax
dsataxδεκαεννέα
είκοσι ghoxrin
ghoxrinείκοσι
εικοσιένα wieħed u ghoxrin
wieħed u ghoxrinεικοσιένα
τριάντα tletin
tletinτριάντα
σαράντα erbghin
erbghinσαράντα
πενήντα hamsin
hamsinπενήντα
εξήντα sittin
sittinεξήντα
εβδομήντα sebghajn
sebghajnεβδομήντα
ογδόντα tmenin
tmeninογδόντα
ενενήντα disghajn
disghajnενενήντα
εκατό mijja
mijjaεκατό
χίλια elf
elfχίλια
ένα εκατομμύριο miljun
miljunένα εκατομμύριο
το ζευγάρι par
parτο ζευγάρι