Μάθετε ουγγρικά  

Θα ταξιδέψετε στην Ουγγαρία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα ουγγρικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα ουγγρικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Ουγγαρία.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω ουγγρικά »
 
 
Ουγγρικά πλήρες πακέτο: έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:

 
          προσφορά »          

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Szia!
Szia!Γειά σου!
Καλημέρα! Jó reggelt!
Jó reggelt!Καλημέρα!
Καλημέρα! Jó napot!
Jó napot!Καλημέρα!
Καλησπέρα! Jó estét!
Jó estét!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! Jó éjszakát!
Jó éjszakát!Καληνύχτα!
Γειά! Szia!
Szia!Γειά!
Στο επανειδήν! Viszontlátásra!
Viszontlátásra!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί igen
igenναί
όχι nem
nemόχι
ίσως talán
talánίσως
εντάξει OK / rendben van
OK
rendben van
εντάξει
Ευχαριστώ! Köszönöm!
Köszönöm!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστως. Szívesen!
Szívesen!Ευχαρίστως.
Λυπάμαι. Sajnálom.
Sajnálom.Λυπάμαι.
Έχω ... / Δεν έχω ... Nekem van ... / Nekem nincs...
Nekem van ...
Nekem nincs...
Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ... Nekünk van .../ Nekünk nincs...
Nekünk van .../ Nekünk nincs...Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Είναι ... / Δεν είναι ... Van ... / Nincs ...
Van ...
Nincs ...
Είναι ... / Δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... ... vagyok.
... vagyok.Με λένε ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. Ezt nem értem.
Ezt nem értem.Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; Beszél Ön ...?
Beszél Ön ...?Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; Beszél itt valaki ...?
Beszél itt valaki ...?Μιλάεικανείς ...;
αγγλικά angolul
angolulαγγλικά
γαλλικά franciául
franciáulγαλλικά
Σας παρακαλώ γράψτε το. Kérem ezt írja fel.
Kérem ezt írja fel.Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. Kérem ismételje meg.
Kérem ismételje meg.Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. Egy pillanat
Egy pillanatΜια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν nulla
nullaμηδέν
ένα egy
egyένα
δύο kettő
kettőδύο
τρία három
háromτρία
τέσσερα négy
négyτέσσερα
πέντε öt
ötπέντε
έξι hat
hatέξι
επτά hét
hétεπτά
οκτώ nyolc
nyolcοκτώ
εννέα kilenc
kilencεννέα
δέκα tíz
tízδέκα
έντεκα tizenegy
tizenegyέντεκα
δώδεκα tizenkettő
tizenkettőδώδεκα
δεκατρία tizenhárom
tizenháromδεκατρία
δεκατέσσερα tizennégy
tizennégyδεκατέσσερα
δεκαπέντε tizenöt
tizenötδεκαπέντε
δεκαέξι tizenhat
tizenhatδεκαέξι
δεκαεπτά tizenhét
tizenhétδεκαεπτά
δεκαοκτώ tizennyolc
tizennyolcδεκαοκτώ
δεκαεννέα tizenkilenc
tizenkilencδεκαεννέα
είκοσι húsz
húszείκοσι
εικοσιένα huszonegy
huszonegyεικοσιένα
τριάντα harminc
harmincτριάντα
σαράντα negyven
negyvenσαράντα
πενήντα ötven
ötvenπενήντα
εξήντα hatvan
hatvanεξήντα
εβδομήντα hetven
hetvenεβδομήντα
ογδόντα nyolcvan
nyolcvanογδόντα
ενενήντα kilencven
kilencvenενενήντα
εκατό száz
százεκατό
χίλια ezer
ezerχίλια
ένα εκατομμύριο egymillió
egymillióένα εκατομμύριο
το ζευγάρι egy pár
egy párτο ζευγάρι