Μάθετε ρωσικά  

Θα ταξιδέψετε στην Ρωσία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα ρωσικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα ρωσικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Ρωσία.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω ρωσικά »
 
 
Ρωσικά πλήρες πακέτο: έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:

 
          προσφορά »          

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Привет!
Привет!Γειά σου!
Καλημέρα! Доброе утро!
Доброе утро!Καλημέρα!
Καλημέρα! Добрый день!
Добрый день!Καλημέρα!
Καλησπέρα! Добрый вечер!
Добрый вечер!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! Спокойной ночи!
Спокойной ночи!Καληνύχτα!
Γειά! Пока!
Пока!Γειά!
Στο επανειδήν! До свидания!
До свидания!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί да
даναί
όχι нет
нетόχι
ίσως возможно
возможноίσως
εντάξει хорошо
хорошоεντάξει
Ευχαριστώ! Спасибо!
Спасибо!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστως. Пожалуйста!
Пожалуйста!Ευχαρίστως.
Συγνώμη, ... Извините,...
Извините,...Συγνώμη, ...
Λυπάμαι. Мне очень жаль.
Мне очень жаль.Λυπάμαι.
Έχω ... / Δεν έχω ... У меня есть / у меня нет ...
У меня есть
у меня нет ...
Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ... У нас есть / у нас нет ...
У нас есть
у нас нет ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Είναι ... / Δεν είναι ... Есть / нет ...
Есть
нет ...
Είναι ... / Δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Меня зовут ...
Меня зовут ...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Я из ...
Я из ...Κατάγομαι από ...
Ταξιδεύω με ... Я путешествую с ...
Я путешествую с ...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. Я не понимаю.
Я не понимаю.Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; Вы говорите ...?
Вы говорите ...?Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; Кто-нибудь говорит здесь ...?
Кто-нибудь говорит здесь ...?Μιλάεικανείς ...;
αγγλικά по-английски
по-английскиαγγλικά
γαλλικά по-французски
по-французскиγαλλικά
Σας παρακαλώ γράψτε το. пожалуйста, напишите.
пожалуйста, напишите.Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. пожалуйста, повторите.
пожалуйста, повторите.Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. Один момент, пожалуйста.
Один момент, пожалуйста.Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν ноль
нольμηδέν
ένα один
одинένα
δύο два
дваδύο
τρία три
триτρία
τέσσερα четыре
четыреτέσσερα
πέντε пять
пятьπέντε
έξι шесть
шестьέξι
επτά семь
семьεπτά
οκτώ восемь
восемьοκτώ
εννέα девять
девятьεννέα
δέκα десять
десятьδέκα
έντεκα одиннадцать
одиннадцатьέντεκα
δώδεκα двенадцать
двенадцатьδώδεκα
δεκατρία тринадцать
тринадцатьδεκατρία
δεκατέσσερα четырнадцать
четырнадцатьδεκατέσσερα
δεκαπέντε пятнадцать
пятнадцатьδεκαπέντε
δεκαέξι шестнадцать
шестнадцатьδεκαέξι
δεκαεπτά семнадцать
семнадцатьδεκαεπτά
δεκαοκτώ восемнадцать
восемнадцатьδεκαοκτώ
δεκαεννέα девятнадцать
девятнадцатьδεκαεννέα
είκοσι двадцать
двадцатьείκοσι
εικοσιένα двадцать один
двадцать одинεικοσιένα
τριάντα тридцать
тридцатьτριάντα
σαράντα сорок
сорокσαράντα
πενήντα пятьдесят
пятьдесятπενήντα
εξήντα шестьдесят
шестьдесятεξήντα
εβδομήντα семьдесят
семьдесятεβδομήντα
ογδόντα восемьдесят
восемьдесятογδόντα
ενενήντα девяносто
девяностоενενήντα
εκατό сто
стоεκατό
χίλια тысяча
тысячаχίλια
ένα εκατομμύριο один миллион
один миллионένα εκατομμύριο
το ζευγάρι пара
параτο ζευγάρι