Μάθετε τσεχικά  

Θα ταξιδέψετε στην Τσεχία;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα τσεχικά!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα τσεχικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Τσεχία.
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω τσεχικά »
 
 
Τσεχικά πλήρες πακέτο: έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:

 
          προσφορά »          

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Ahoj!
Ahoj!Γειά σου!
Καλημέρα! Dobré ráno!
Dobré ráno!Καλημέρα!
Καλημέρα! Dobrý den!
Dobrý den!Καλημέρα!
Καλησπέρα! Dobrý večer!
Dobrý večer!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! Dobrou noc!
Dobrou noc!Καληνύχτα!
Γειά! Ahoj!
Ahoj!Γειά!
Στο επανειδήν! Na shledanou!
Na shledanou!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί Ano
Anoναί
όχι Ne
Neόχι
ίσως Možná
Možnáίσως
εντάξει OK
OKεντάξει
Ευχαριστώ! Děkuji!
Děkuji!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστως. Prosím!
Prosím!Ευχαρίστως.
Συγνώμη, ... Promiňte,...
Promiňte,...Συγνώμη, ...
Λυπάμαι. To mě mrzí.
To mě mrzí.Λυπάμαι.
Έχω ... / Δεν έχω ... Mám ... / Nemám ...
Mám ...
Nemám ...
Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ... Máme .../ Nemáme ...
Máme .../ Nemáme ...Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Είναι ... / Δεν είναι ... To je .../ To není ...
To je .../ To není ...Είναι ... / Δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Jmenuji se ...
Jmenuji se ...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Jsem ...
Jsem ...Κατάγομαι από ...
Ταξιδεύω με ... Cestuji s ...
Cestuji s ...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. Tomu nerozumím.
Tomu nerozumím.Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; Mluvíte ...?
Mluvíte ...?Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; Mluví tady někdo ...?
Mluví tady někdo ...?Μιλάεικανείς ...;
αγγλικά Anglicky
Anglickyαγγλικά
γαλλικά Francouzsky
Francouzskyγαλλικά
Σας παρακαλώ γράψτε το. Prosím napište to.
Prosím napište to.Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. Prosím opakujte to.
Prosím opakujte to.Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. Moment, prosím.
Moment, prosím.Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν nula
nulaμηδέν
ένα jeden
jedenένα
δύο dva
dvaδύο
τρία tři
třiτρία
τέσσερα čtyři
čtyřiτέσσερα
πέντε pět
pětπέντε
έξι šest
šestέξι
επτά sedm
sedmεπτά
οκτώ osm
osmοκτώ
εννέα devět
devětεννέα
δέκα deset
desetδέκα
έντεκα jedenáct
jedenáctέντεκα
δώδεκα dvanáct
dvanáctδώδεκα
δεκατρία třináct
třináctδεκατρία
δεκατέσσερα čtrnáct
čtrnáctδεκατέσσερα
δεκαπέντε patnáct
patnáctδεκαπέντε
δεκαέξι šestnáct
šestnáctδεκαέξι
δεκαεπτά sedmnáct
sedmnáctδεκαεπτά
δεκαοκτώ osmnáct
osmnáctδεκαοκτώ
δεκαεννέα devatenáct
devatenáctδεκαεννέα
είκοσι dvacet
dvacetείκοσι
εικοσιένα jedenadvacet
jedenadvacetεικοσιένα
τριάντα třicet
třicetτριάντα
σαράντα čtyřicet
čtyřicetσαράντα
πενήντα padesát
padesátπενήντα
εξήντα šedesát
šedesátεξήντα
εβδομήντα sedmdesát
sedmdesátεβδομήντα
ογδόντα osmdesát
osmdesátογδόντα
ενενήντα devadesát
devadesátενενήντα
εκατό sto
stoεκατό
χίλια tisíc
tisícχίλια
ένα εκατομμύριο milión
miliónένα εκατομμύριο
το ζευγάρι pár
párτο ζευγάρι