Μάθετε φιλιππινέζικα  

Θα ταξιδέψετε στην Φιλιππίνες ;
Μάθετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα φιλιππινέζικα!


Εδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα φιλιππινέζικα στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Φιλιππίνες .
 
Μάθετε μαζί μας:

Μαθαίνω φιλιππινέζικα »
 
 
Φιλιππινέζικα μάθημα:
έκπτωση %
αρχική τιμή:
τιμή με έκπτωση:
 
        προσφορά »        

 

Καλωσόρισμα

 
Γειά σου! Hi!/ Hello!
Hi!/ Hello!Γειά σου!
Καλημέρα! Magandang umaga!
Magandang umaga!Καλημέρα!
Καλημέρα! Magandang hapon! Magandang araw!
Magandang hapon! Magandang araw!Καλημέρα!
Καλησπέρα! Magandang gabi!
Magandang gabi!Καλησπέρα!
Καληνύχτα! Good night!
Good night!Καληνύχτα!
Γειά! Sa uulitin! Bye!
Sa uulitin! Bye!Γειά!
Στο επανειδήν! Paalam!
Paalam!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 
ναί oo
ooναί
όχι hindi
hindiόχι
ίσως baka
bakaίσως
εντάξει OK
OKεντάξει
Ευχαριστώ! Salamat!
Salamat!Ευχαριστώ!
Ευχαρίστως. Walang anuman!
Walang anuman!Ευχαρίστως.
Συγνώμη, ... Excuse me, ...
Excuse me, ...Συγνώμη, ...
Λυπάμαι. Sorry/ Paumanhin
Sorry/ PaumanhinΛυπάμαι.
Έχω ... / Δεν έχω ... Mayroon akong .../ Wala akong ...
Mayroon akong .../ Wala akong ...Έχω ... / Δεν έχω ...
Έχουμε ... / Δεν έχουμε ... Mayroon kaming .../ Wala kaming ...
Mayroon kaming .../ Wala kaming ...Έχουμε ... / Δεν έχουμε ...
Είναι ... / Δεν είναι ... Mayroong .../ Walang ...
Mayroong .../ Walang ...Είναι ... / Δεν είναι ...

Συστήνομαι

 
Με λένε ... Ako ay si ...
Ako ay si ...Με λένε ...
Κατάγομαι από ... Galing akong .../ Tiga-... ako
Galing akong .../ Tiga-... akoΚατάγομαι από ...
Ταξιδεύω με ... Nagbibiyahe akong kasama si/ ang
Nagbibiyahe akong kasama si/ angΤαξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 
Δεν το καταλαβαίνω. Hindi ko yan maintindihan.
Hindi ko yan maintindihan.Δεν το καταλαβαίνω.
Μιλάτε ...; Nagsasalita ka ng ... ?
Nagsasalita ka ng ... ?Μιλάτε ...;
Μιλάεικανείς ...; May nagsasalita dito ng ... ?
May nagsasalita dito ng ... ?Μιλάεικανείς ...;
αγγλικά Ingles
Inglesαγγλικά
γαλλικά Pranses
Pransesγαλλικά
Σας παρακαλώ γράψτε το. Pakisulat yan.
Pakisulat yan.Σας παρακαλώ γράψτε το.
Σας παρακαλώ επαναλάβετε. Pakiulit.
Pakiulit.Σας παρακαλώ επαναλάβετε.
Μια στιγμή παρακαλώ. Sandali lang.
Sandali lang.Μια στιγμή παρακαλώ.

Αριθμοί

 
μηδέν wala/ sero
wala/ seroμηδέν
ένα isa
isaένα
δύο dalawa
dalawaδύο
τρία tatlo
tatloτρία
τέσσερα apat
apatτέσσερα
πέντε lima
limaπέντε
έξι anim
animέξι
επτά pito
pitoεπτά
οκτώ walo
waloοκτώ
εννέα siyam
siyamεννέα
δέκα sampu
sampuδέκα
έντεκα labing-isa
labing-isaέντεκα
δώδεκα labing-dalawa
labing-dalawaδώδεκα
δεκατρία labing-tatlo
labing-tatloδεκατρία
δεκατέσσερα labing-apat
labing-apatδεκατέσσερα
δεκαπέντε labing-lima
labing-limaδεκαπέντε
δεκαέξι labing-anim
labing-animδεκαέξι
δεκαεπτά labing-pito
labing-pitoδεκαεπτά
δεκαοκτώ labing-walo
labing-waloδεκαοκτώ
δεκαεννέα labing-siyam
labing-siyamδεκαεννέα
είκοσι dalawampu
dalawampuείκοσι
εικοσιένα dalawampu't isa
dalawampu't isaεικοσιένα
τριάντα tatlumpu
tatlumpuτριάντα
σαράντα apatnapu
apatnapuσαράντα
πενήντα limampu
limampuπενήντα
εξήντα animnapu
animnapuεξήντα
εβδομήντα pitumpu
pitumpuεβδομήντα
ογδόντα walumpu
walumpuογδόντα
ενενήντα siyamnapu
siyamnapuενενήντα
εκατό isang daan
isang daanεκατό
χίλια isang libo
isang liboχίλια
ένα εκατομμύριο isang milyon
isang milyonένα εκατομμύριο
το ζευγάρι isang pares
isang paresτο ζευγάρι