naučite majorkanski  

Radite godišnji odmor na Majorki?
– Naučite najvažnije riječi na majorkanskom jeziku!


Ovdje ćete naći hrvatske prijevode za 50 najvažnijih pojmova i riječi na majorkanskom jeziku.
S time ste odlično pripremljeni za boravak na Majorki.
 
Naučite s nama:

Učenje majorkanskog »
 

 
Jezični tečaj majorkanskog:
% popusta
Normalna cijena:
Cijena s popustom:
 
        Ponuda »        

 

Pozdrav

 
Bok! Hola!
Hola!Bok!
Dobro jutro! Bon dia!
Bon dia!Dobro jutro!
Dobar dan! Bon dia!
Bon dia!Dobar dan!
Dobra večer! Bona tarda!
Bona tarda!Dobra večer!
Laku noć! Bona nit!
Bona nit!Laku noć!
Bok! Adéu!
Adéu!Bok!
Doviđenja! Fins un altra!
Fins un altra!Doviđenja!

Važne riječi

 
da Sí.
Sí.da
ne No.
No.ne
možda A lo millor.
A lo millor.možda
OK, u redu, dobro D'acord.
D'acord.OK, u redu, dobro
Hvala! Gràcis!
Gràcis!Hvala!
Nema na čemu! Servidor!
Servidor!Nema na čemu!
Izvini …/izvinite … Perdó ...
Perdó ...Izvini …/izvinite …
Žao mi je. Me sap greu.
Me sap greu.Žao mi je.
Imam .../ Nemam ... Tenc .../ No tenc ...
Tenc .../ No tenc ...Imam .../ Nemam ...
Imamo ... / Nemamo ... Tenim .../ No tenim ...
Tenim .../ No tenim ...Imamo ... / Nemamo ...
Ima .../ Nema... Hi ha .../ No hi ha ...
Hi ha .../ No hi ha ...Ima .../ Nema...

Predstavljanje

 
Ja sam ... Me nomc ...
Me nomc ...Ja sam ...
Ja sam iz... Sóc ...
Sóc ...Ja sam iz...
Imam ... godina/godine. Tenc ... anys.
Tenc ... anys.Imam ... godina/godine.
Oženjen sam./ Nisam oženjen. Estic casat./ No estic casat.
Estic casat./ No estic casat.Oženjen sam./ Nisam oženjen.
Putujem sam. / Ne putujem sam. Viatg tot sol./ No viatg tot sol.
Viatg tot sol./ No viatg tot sol.Putujem sam. / Ne putujem sam.
Putujem s ... Viatg amb ...
Viatg amb ...Putujem s ...

Sporazumijevanje

 
Ne znam majorkanski. No xerr mallorquí.
No xerr mallorquí.Ne znam majorkanski.
Ne razumijem. Això no ho enténc.
Això no ho enténc.Ne razumijem.
Znate li … ? Vosté xerra ...?
Vosté xerra ...?Znate li … ?
Zna li ovdje itko ...? Qualqu xerra ...?
Qualqu xerra ...?Zna li ovdje itko ...?
engleski Anglès
Anglèsengleski
francuski Francès
Francèsfrancuski
Molim Vas, napišite mi. Per favor, pot anotar això.
Per favor, pot anotar això.Molim Vas, napišite mi.
Ponovite, molim Vas! Per favor, pot repetir això.
Per favor, pot repetir això.Ponovite, molim Vas!
Trenutak, molim Vas/ Samo tren. Un moment, per favor.
Un moment, per favor.Trenutak, molim Vas/ Samo tren.

Brojevi

 
nula cero
ceronula
jedan un
unjedan
dva dos
dosdva
tri tres
trestri
četiri quatre
quatrečetiri
pet cinc
cincpet
šest sis
sisšest
sedam set
setsedam
osam vuit
vuitosam
devet nou
noudevet
deset deu
deudeset
jedanaest onze
onzejedanaest
dvanaest dotze
dotzedvanaest
trinaest tretze
tretzetrinaest
četrnaest catorze
catorzečetrnaest
petnaest quinze
quinzepetnaest
šestnaest setze
setzešestnaest
sedamnaest desset
dessetsedamnaest
osamnaest devuit
devuitosamnaest
devetnaest denou
denoudevetnaest
dvadeset vint
vintdvadeset
dvadeset jedan vint i ú
vint i údvadeset jedan
trideset trenta
trentatrideset
četrdeset quaranta
quarantačetrdeset
pedeset cinquanta
cinquantapedeset
šezdeset seixanta
seixantašezdeset
sedamdeset setanta
setantasedamdeset
osamdeset vuitanta
vuitantaosamdeset
devedeset noranta
norantadevedeset
sto cent
centsto
tisuću mil
miltisuću
milijun un millió
un milliómilijun
par un parell
un parellpar