išmokite prancūzų  

Keliaujate į Prancūziją?
Išmokite pagrindinius žodžius prancūzų kalba!


Čia rasite 50 svarbiausių išsireiškimų ir žodžių prancūzų kalba. Puikus pasiruošimas kelionei į Prancūziją!
 
Mokykitės su mumis prancūzų kalbos!

Mokytis prancūzų kalbos »
 

 
Prancūzų kalbos kursų komplektas: % nuolaida!
Įprasta kaina:
Specialus pasiūlymas Jums:

 
          Užsakyti »          

 

Pasisveikinimas

 
Labas! Salut !
Salut !Labas!
Labas rytas! / Laba diena! Bonjour !
Bonjour !Labas rytas! / Laba diena!
Labas vakaras! (vns./ dgs.) Bonsoir !
Bonsoir !Labas vakaras! (vns./ dgs.)
Labanakt! (vns./ dgs.) Bonne nuit !
Bonne nuit !Labanakt! (vns./ dgs.)
Viso! (fam.) Salut !
Salut !Viso! (fam.)
Iki pasimatymo! (of.) Au revoir !
Au revoir !Iki pasimatymo! (of.)

Svarbūs žodžiai

 
taip oui
ouitaip
ne non
nonne
gal peut-être
peut-êtregal
gerai OK
OKgerai
Ačiū! Merci !
Merci !Ačiū!
Prašom! De rien !
De rien !Prašom!
Atsiprašau, ... Excusez-moi, ...
Excusez-moi, ...Atsiprašau, ...
Aš apgailestauju. Je suis désolé(e) / Désolé(e) !
Je suis désolé(e)
Désolé(e) !
Aš apgailestauju.
Aš turiu ..../ Aš neturiu ... J'ai ... / Je n'ai pas ...
J'ai ...
Je n'ai pas ...
Aš turiu ..../ Aš neturiu ...
Mes turime ..../ Mes neturime ... Nous avons ... / Nous n'avons pas ...
Nous avons ...
Nous n'avons pas ...
Mes turime ..../ Mes neturime ...
Yra .../ Nėra .... Il y a ... / Il n'y a pas ...
Il y a ...
Il n'y a pas ...
Yra .../ Nėra ....

Kaip prisistatyti?

 
Aš esu .../ Mano vardas … Je m'appelle ...
Je m'appelle ...Aš esu .../ Mano vardas …
Aš esu ... Je viens ...
Je viens ...Aš esu ...
Man ... metų/metai. J'ai ... ans.
J'ai ... ans.Man ... metų/metai.
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus Je suis marié(e). / Je ne suis pas marié(e).
Je suis marié(e).
Je ne suis pas marié(e).
Aš vedęs./ Aš nevedęs, Aš ištekėjus/ Aš netėkėjus
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena Je voyage seul(e). / Je ne voyage pas seul(e).
Je voyage seul(e).
Je ne voyage pas seul(e).
Aš keliauju vienas, viena/ Aš keliauju ne vienas, viena
Aš keliauju su ... Je voyage avec ...
Je voyage avec ...Aš keliauju su ...

Bendravimas

 
Aš nekalbu pracūziškai Je ne parle pas français.
Je ne parle pas français.Aš nekalbu pracūziškai
Aš nesuprantu. (v./ m.) Je ne comprends pas.
Je ne comprends pas.Aš nesuprantu. (v./ m.)
Ar kalbate ...? (v./ m.) Parlez-vous ... ?
Parlez-vous ... ?Ar kalbate ...? (v./ m.)
Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.) Quelqu'un parle-t-il ... ici ?
Quelqu'un parle-t-il ... ici ?Ar čia kas nors kalba ...? (v./ m.)
angliškai anglais
anglaisangliškai
prancūziškai français
françaisprancūziškai
Užrašykite tai prašau. (v./ m.) Veuillez noter.
Veuillez noter.Užrašykite tai prašau. (v./ m.)
Pakartokite prašau. (v./ m.) Veuillez répéter.
Veuillez répéter.Pakartokite prašau. (v./ m.)
Prašome luktelėti akimirksnį. Un moment, s'il vous plaît !
Un moment, s'il vous plaît !Prašome luktelėti akimirksnį.

Skaičiai

 
nulis zéro
zéronulis
vienas un
unvienas
du deux
deuxdu
trys trois
troistrys
keturi quatre
quatreketuri
penki cinq
cinqpenki
šeši six
sixšeši
septyni sept
septseptyni
aštuoni huit
huitaštuoni
devyni neuf
neufdevyni
dešimt dix
dixdešimt
vienuolika onze
onzevienuolika
dvylika douze
douzedvylika
trylika treize
treizetrylika
keturiolika quatorze
quatorzeketuriolika
penkiolika quinze
quinzepenkiolika
šešiolika seize
seizešešiolika
septyniolika dix-sept
dix-septseptyniolika
aštuoniolika dix-huit
dix-huitaštuoniolika
devyniolika dix-neuf
dix-neufdevyniolika
dvidešimt vingt
vingtdvidešimt
dvidešimt vienas vingt-et-un
vingt-et-undvidešimt vienas
trisdešimt trente
trentetrisdešimt
keturiasdešimt quarante
quaranteketuriasdešimt
penkiasdešimt cinquante
cinquantepenkiasdešimt
šešiasdešimt soixante
soixantešešiasdešimt
septyniasdešimt soixante-dix
soixante-dixseptyniasdešimt
aštuoniasdešimt quatre-vingts
quatre-vingtsaštuoniasdešimt
devyniasdešimt quatre-vingt-dix
quatre-vingt-dixdevyniasdešimt
šimtas cent
centšimtas
tūkstantis mille
milletūkstantis
milijonas un million
un millionmilijonas
keletas quelques ...
quelques ...keletas