belangrijkste woorden in het italiaans  

Gaat u op reis naar Italië?
– Leer de belangrijkste woorden in het italiaans!


Hier vindt u de vertalingen van meer dan 50 belangrijke uitdrukkingen en woorden in het italiaans.
Daarmee bent u goed voorbereid op uw reis naar Italië.
 
Leer met ons:

Italiaans leren »
 
 
Italiaans-Totaalpakket met % Korting!
Normale prijs:
Nu bestellen voor:

 
          Aanbieding »          

 

Begroeting

 
Hallo! Ciao!
Ciao!Hallo!
Goedemorgen! Buon giorno!
Buon giorno!Goedemorgen!
Goedendag! Buon giorno!
Buon giorno!Goedendag!
Goedenavond! Buona sera!
Buona sera!Goedenavond!
Welterusten! (m/v) Buona notte!
Buona notte!Welterusten! (m/v)
Dag! (informeel) Ciao!
Ciao!Dag! (informeel)
Tot ziens! (formeel) Arrivederci!
Arrivederci!Tot ziens! (formeel)

Belangrijke woordenschat

 
ja Si.
Si.ja
nee No.
No.nee
misschien forse
forsemisschien
OK Ok.
Ok.OK
Bedankt! Grazie!
Grazie!Bedankt!
Graag gedaan! (m/v) Prego! (Di niente)
Prego! (Di niente)Graag gedaan! (m/v)
Sorry,... Scusi ...
Scusi ...Sorry,...
Het spijt me. (m/v) Mi dispiace.
Mi dispiace.Het spijt me. (m/v)
Ik heb (ik heb geen) ... Ho .../ Non ho ...
Ho .../ Non ho ...Ik heb (ik heb geen) ...
Wij hebben (wij hebben geen) ... Abbiamo .../ Non abbiamo ...
Abbiamo .../ Non abbiamo ...Wij hebben (wij hebben geen) ...
Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ... C'é .../ Non c'è ...
C'é .../ Non c'è ...Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ...

Zich voorstellen

 
Ik heet ... Mi chiamo ...
Mi chiamo ...Ik heet ...
Ik kom ... Sono ...
Sono ...Ik kom ...
Ik ben ... jaar oud. Ho ... anni.
Ho ... anni.Ik ben ... jaar oud.
Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd. Sono sposato(-a)./ Non sono sposato(-a).
Sono sposato(-a)./ Non sono sposato(-a).Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd.
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen. Viaggio da solo(-a)./ Non viaggio da solo(-a).
Viaggio da solo(-a)./ Non viaggio da solo(-a).Ik reis alleen / Ik reis niet alleen.
Ik reis samen met ... Viaggio con ...
Viaggio con ...Ik reis samen met ...

Verstandhouding

 
Ik spreek geen Italiaans. Non parlo italiano.
Non parlo italiano.Ik spreek geen Italiaans.
Dat begrijp ik niet. (m/v) Non capisco.
Non capisco.Dat begrijp ik niet. (m/v)
Spreekt u ...? (m/v) Parla ...?
Parla ...?Spreekt u ...? (m/v)
Spreekt hier iemand ... ? Qui qualcuno parla ...?
Qui qualcuno parla ...?Spreekt hier iemand ... ?
Engels inglese
ingleseEngels
Frans francese
franceseFrans
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v) Per favore prenda nota.
Per favore prenda nota.Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v)
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v) Per favore ripeta.
Per favore ripeta.Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v)
Een moment alstublieft. Un momento per favore.
Un momento per favore.Een moment alstublieft.

Getallen

 
nul zero
zeronul
één uno
unoéén
twee due
duetwee
drie tre
tredrie
vier quattro
quattrovier
vijf cinque
cinquevijf
zes sei
seizes
zeven sette
settezeven
acht otto
ottoacht
negen nove
novenegen
tien dieci
diecitien
elf undici
undicielf
twaalf dodici
dodicitwaalf
dertien tredici
tredicidertien
veertien quattordici
quattordiciveertien
vijftien quindici
quindicivijftien
zestien sedici
sedicizestien
zeventien diciassette
diciassettezeventien
achttien diciotto
diciottoachttien
negentien diciannove
diciannovenegentien
twintig venti
ventitwintig
eenentwintig (20+1) ventuno
ventunoeenentwintig (20+1)
dertig trenta
trentadertig
veertig quaranta
quarantaveertig
vijftig cinquanta
cinquantavijftig
zestig sessanta
sessantazestig
zeventig settanta
settantazeventig
tachtig ottanta
ottantatachtig
negentig novanta
novantanegentig
honderd cento
centohonderd
duizend mille
milleduizend
één miljoen un milione
un milioneéén miljoen
een paar un pó
un póeen paar