aprender Albanês  

Vai viajar para a Albânia?
Aprenda as palavras mais importantes em albanês!


Aqui você encontra mais de 50 palavras e expressões importantes em albanês.
Prepare-se para sua viagem para a Albânia!
 
Aprenda com a gente:

Aprender albanês »
 

 
Pacote completo de albanês: com % de desconto!
Preço normal:
Preço com desconto:

 
          Confira a oferta »          

 

Saudação

 
Olá! Përshëndetje!
Përshëndetje!Olá!
Bom dia! Mirëmëngjes!
Mirëmëngjes!Bom dia!
Boa tarde! Mirëdita!
Mirëdita!Boa tarde!
Boa noite! Mirëmbrëma!
Mirëmbrëma!Boa noite!
Boa noite! Natën e mirë!
Natën e mirë!Boa noite!
Tchau! Tung!
Tung!Tchau!
Adeus! Mirupafshim!
Mirupafshim!Adeus!

Vocábulos importantes

 
sim po
posim
não jo
jonão
talvez ndoshta
ndoshtatalvez
OK OK
OKOK
Obrigado(a)! Faleminderit!
Faleminderit!Obrigado(a)!
De nada Te lutem!
Te lutem!De nada
Desculpe,...(Sg./ Pl.) Më falni,...
Më falni,...Desculpe,...(Sg./ Pl.)
Perdão. (m/f) Më vjen keq.
Më vjen keq.Perdão. (m/f)
Eu (não) tenho ... Une (nuk) kam ...
Une (nuk) kam ...Eu (não) tenho ...
nós temos Ne kemi ...
Ne kemi ...nós temos
Há ... Ka ...
Ka ...Há ...

Apresentar-se

 
Eu me chamo... Unë quhem ...
Unë quhem ...Eu me chamo...
Eu sou... Unë vij ...
Unë vij ...Eu sou...
Eu tenho ... anos. Unë jam ... vjeç.
Unë jam ... vjeç.Eu tenho ... anos.
Eu sou casado. Unë jam i martuar.
Unë jam i martuar.Eu sou casado.
Eu viajo sozinho. Unë udhëtoj vetem.
Unë udhëtoj vetem.Eu viajo sozinho.
Estou viajando com... Unë udhëtoj me...
Unë udhëtoj me...Estou viajando com...

Compreensão

 
Eu não falo albanês. Unë nuk flas shqip.
Unë nuk flas shqip.Eu não falo albanês.
Não entendo. Këtë nuk e kuptoj.
Këtë nuk e kuptoj.Não entendo.
Fala ... ? Flisni ...?
Flisni ...?Fala ... ?
Alguém aqui fala ... ? Flet ndonjëri ... këtu?
Flet ndonjëri ... këtu?Alguém aqui fala ... ?
Inglês anglisht
anglishtInglês
italiano italisht
italishtitaliano
Podia escrever-me isso? Ma shkruani pak ju lutem.
Ma shkruani pak ju lutem.Podia escrever-me isso?
Podia repetir, por favor? A mund ta përsërisni ju lutem.
A mund ta përsërisni ju lutem.Podia repetir, por favor?
Um momento, por favor. Një moment ju lutem.
Një moment ju lutem.Um momento, por favor.

Números

 
zero zero
zerozero
um një
njëum
dois dy
dydois
três tre
tretrês
quatro katër
katërquatro
cinco pesë
pesëcinco
seis gjashtë
gjashtëseis
sete shtatë
shtatësete
oito tetë
tetëoito
nove nëntë
nëntënove
dez dhjetë
dhjetëdez
onze njëmbëdhjetë
njëmbëdhjetëonze
doze dymbëdhjetë
dymbëdhjetëdoze
treze trembëdhjetë
trembëdhjetëtreze
quatorze katërmbëdhjtë
katërmbëdhjtëquatorze
quinze pesëmbëdhjetë
pesëmbëdhjetëquinze
deze(a)sseis gjashtëmbëdhjetë
gjashtëmbëdhjetëdeze(a)sseis
deze(a)ssete shtatëmbëdhjetë
shtatëmbëdhjetëdeze(a)ssete
dezoito tetëmbëdhjetë
tetëmbëdhjetëdezoito
dezenove nëntëmbëdhjetë
nëntëmbëdhjetëdezenove
vinte njëzetë
njëzetëvinte
vinte e um njëzetë e një
njëzetë e njëvinte e um
trinta tridhjetë
tridhjetëtrinta
quarenta dyzetë, katërdhjetë
dyzetë, katërdhjetëquarenta
cinquenta pesëdhjetë
pesëdhjetëcinquenta
sessenta gjashtëdhjetë
gjashtëdhjetësessenta
setenta shtatëdhjetë
shtatëdhjetësetenta
oitenta tetëdhjetë
tetëdhjetëoitenta
noventa nëntëdhjetë
nëntëdhjetënoventa
cem njëqind
njëqindcem
mil njëmijë
njëmijëmil
um milhão një milion
një milionum milhão
alguns një çift
një çiftalguns