learn Albanian  

You plan on travelling to Albania?
Learn the most important words in Albanian


Here you can find the translation of the 50 most important words and expressions into Albanian.
If you are about to travel to Albania, this is exactly what you are looking for!
 
We will teach you:

Learn Albanian »
 
 
Albanian complete language course: with % discount!
Original price:
Now available for:

 
          Claim your offer »          

 

Greetings

 
Hello! Përshëndetje!
Përshëndetje!Hello!
Good morning! (sg/pl) Mirëmëngjes!
Mirëmëngjes!Good morning! (sg/pl)
Hello! (sg/pl) Mirëdita!
Mirëdita!Hello! (sg/pl)
Good evening! (sg/pl) Mirëmbrëma!
Mirëmbrëma!Good evening! (sg/pl)
Good night! (sg/pl) Natën e mirë!
Natën e mirë!Good night! (sg/pl)
Bye! (infml) Tung!
Tung!Bye! (infml)
Good bye! (fml.) Mirupafshim!
Mirupafshim!Good bye! (fml.)

Important vocabulary

 
yes po
poyes
no jo
jono
maybe ndoshta
ndoshtamaybe
OK OK
OKOK
Thank you! Faleminderit!
Faleminderit!Thank you!
You're welcome! (m/f) Te lutem!
Te lutem!You're welcome! (m/f)
Excuse me, … (sg/pl) Më falni,...
Më falni,...Excuse me, … (sg/pl)
I'm sorry. (m/f) Më vjen keq.
Më vjen keq.I'm sorry. (m/f)
I (don't) have ... Une (nuk) kam ...
Une (nuk) kam ...I (don't) have ...
There is ... Ka ...
Ka ...There is ...

Introducing yourself

 
My name is ... Unë quhem ...
Unë quhem ...My name is ...
I'm from ... Unë vij ...
Unë vij ...I'm from ...
I'm ... years old. Unë jam ... vjeç.
Unë jam ... vjeç.I'm ... years old.
I’m married. Unë jam i martuar.
Unë jam i martuar.I’m married.
I'm traveling with ... Unë udhëtoj me...
Unë udhëtoj me...I'm traveling with ...

Comprehension

 
I don't speak any Albanian. Unë nuk flas shqip.
Unë nuk flas shqip.I don't speak any Albanian.
I don't understand that. (m/f) Këtë nuk e kuptoj.
Këtë nuk e kuptoj.I don't understand that. (m/f)
Do you speak …? (m/f) Flisni ...?
Flisni ...?Do you speak …? (m/f)
Does anyone here speak ...? Flet ndonjëri ... këtu?
Flet ndonjëri ... këtu?Does anyone here speak ...?
English anglisht
anglishtEnglish
Italian italisht
italishtItalian
Could you write that down please. (m/f) Ma shkruani pak ju lutem.
Ma shkruani pak ju lutem.Could you write that down please. (m/f)
Could you please repeat that. (m/f) A mund ta përsërisni ju lutem.
A mund ta përsërisni ju lutem.Could you please repeat that. (m/f)
Just a moment please. Një moment ju lutem.
Një moment ju lutem.Just a moment please.

Numbers

 
zero zero
zerozero
one një
njëone
two dy
dytwo
three tre
trethree
four katër
katërfour
five pesë
pesëfive
six gjashtë
gjashtësix
seven shtatë
shtatëseven
eight tetë
tetëeight
nine nëntë
nëntënine
ten dhjetë
dhjetëten
eleven njëmbëdhjetë
njëmbëdhjetëeleven
twelve dymbëdhjetë
dymbëdhjetëtwelve
thirteen trembëdhjetë
trembëdhjetëthirteen
fourteen katërmbëdhjtë
katërmbëdhjtëfourteen
fifteen pesëmbëdhjetë
pesëmbëdhjetëfifteen
sixteen gjashtëmbëdhjetë
gjashtëmbëdhjetësixteen
seventeen shtatëmbëdhjetë
shtatëmbëdhjetëseventeen
eighteen tetëmbëdhjetë
tetëmbëdhjetëeighteen
nineteen nëntëmbëdhjetë
nëntëmbëdhjetënineteen
twenty njëzetë
njëzetëtwenty
twenty-one njëzetë e një
njëzetë e njëtwenty-one
thirty tridhjetë
tridhjetëthirty
forty dyzetë, katërdhjetë
dyzetë, katërdhjetëforty
fifty pesëdhjetë
pesëdhjetëfifty
sixty gjashtëdhjetë
gjashtëdhjetësixty
seventy shtatëdhjetë
shtatëdhjetëseventy
eighty tetëdhjetë
tetëdhjetëeighty
ninety nëntëdhjetë
nëntëdhjetëninety
one hundred njëqind
njëqindone hundred
one thousand njëmijë
njëmijëone thousand
one million një milion
një milionone million
some / a couple një çift
një çiftsome / a couple