learn Armenian  

You plan on travelling to Armenia?
Learn the most important words in Armenian


Here you can find the translation of the 50 most important words and expressions into Armenian.
If you are about to travel to Armenia, this is exactly what you are looking for!
 
We will teach you:

Learn Armenian so much faster than with regular learning methods – in only 17 minutes per day:
Learn Armenian with Long-Term Memory Method »
   

Greetings

 
Բարեվ
barheev!
Hello!
Բարի առավոտ
barhi arravot!
Good morning! (sg/pl)
Բարի օր
barhi orh!
Hello! (sg/pl)
Բարի երեկո
barhi eerheeko!
Good evening! (sg/pl)
Բարի գիշեր
barhi gischeerr!
Good night! (sg/pl)
Ցը, ցտեսություն
tsae!, tsteessutjun!
Bye! (infml)
Ցտեսություն
tsteessutsjun!
Good bye! (fml.)
 

Important vocabulary

 
այո
ajo
yes
ոչ
votsh
no
միգուցե
migutse
maybe
Բարի, լավ
barhi, lav
OK
շնորհակալություն
schnorrhakalutsjun!
Thank you!
խնդրեմ (չարժի։)
chndrheem! (tsarzhi.)
You're welcome! (m/f)
ներողություն
neerhorutjun ...
Excuse me, … (sg/pl)
ցավում եմ։
tsavum em.
I'm sorry. (m/f)
Ես ունեմ (չունեմ)
ees un em (tshunem) ...
I (don't) have ...
Մենք ունենք (չունենք)
meenk unenk (tshunenk) ...
We (don't) have …
Կա (չկա)
ka (tshka) ...
There is (no) ...
 

Introducing yourself

 
Իմ անունը ...
im anunae ...
My name is ...
Ես ...
eess ...
I'm from ...
Ես ... տարեկան եմ։
eess ... tarheekan em.
I'm ... years old.
Ես ամուսնացած եմ։
Ես ամուսնացած չեմ։
eess amussnatsats em.
eess amussnatsats tsheem.
I am married. / I am not married.
Ես միայնակ եմ ճանապարհորդում։
Ես միայնակ չեմ ճանապարհորդում։
ees miajnak eem djana- parhorhdum.
ees miajnak tsheem djana- parhorhdum.
I am traveling alone. / I am not traveling alone. (m/f)
Ես ճանապարհորդում եմ ...
ees djana- parhorhdum em ...
I'm traveling with ...
 

Comprehension

 
Ես ... չեմ խոսում
eess ... tsheen chossum.
I don't speak any ...
սա ես չեմ հասկանում։
ssa eess tsheem hasskanum.
I don't understand that. (m/f)
Դուք ... խոսու՞մ եք
duk ... chossum eekh?
Do you speak …? (m/f)
Այստեղ որ մեկը ... խոսու՞մ է
ajssteer vorh meekae ... chossum e?
Does anyone here speak ...?
անգլերեն
angleerheen
English
Ֆրանսերեն
frransseerheen
French
Խնդրում եմ գրեք։
chndrhum eem grheekh.
Could you write that down please. (m/f)
Խնդրում եմ կրկնեք։
chndrhum eem krhkneekh.
Could you please repeat that. (m/f)
խնդրում եմ Մեկ րոպե։
chndrhum eem meek rhopee.
Just a moment please.
 

Numbers

 
զրո
tsrho
zero
մեկ
meek
one
երկու
eerhku
two
երեք
eerheekh
three
չորս
tshorhss
four
հինգ
hing
five
վեց
veets
six
յոթ
jodt
seven
ութ
udt
eight
ինն
inae
nine
տաս
tass
ten
տասնմեկ
tassnmeek
eleven
տասներկու
tassneerhku
twelve
տասներեք
tassneerheekh
thirteen
տասնչորս
tassntshorhss
fourteen
տասնհինգ
tassnhing
fifteen
տասնվեց
tassnveets
sixteen
տասնյոթ
tassnjodt
seventeen
տասնութ
tassnaeudt
eighteen
տասնինը
tassnaeinae
nineteen
քսան
khssan
twenty
քսանմեկ
khssanmeek
twenty-one
երեսուն
eerheessun
thirty
քարասուն
kharrassun
forty
հիսուն
hissun
fifty
վաթսուն
vatssun
sixty
յոթանասուն
jodtanassun
seventy
ութանասուն
udtanassun
eighty
իննսուն
innssun
ninety
հարյուր
harhjurh
one hundred
հազար
hatsarh
one thousand
մեկ միլիոն
meek milion
one million
մի քանի
mi khani
some / a couple
 

 

“Teaches you Armenian so much faster than with regular learning methods – in only 17 minutes per day!”

 
Fast and highly efficient learning method: You can have your very first conversation after just 3 hours of learning – for PC, smartphone and tablet.
 
learn Armenian
 
Learn Armenian »

 
That's how the Armenian course differs from other language courses:
Recommended learning time: only a quick 17 minutes per day.
At any time – any place – on any device.
With the award-winning long-term memory learning method, you'll always remember Armenian.
With the novel superlearning technology, you'll learn 32% faster and become particularly receptive.
Learning Armenian has never been easier:
All exercises are automatically presented to you by the course every day.
As a result, you learn Armenian with a natural flow.
A vast variety of learning methods guarantees fun and success while learning and motivates you to continue learning Armenian every day.

Learn Armenian now »

 
 
 
Cover: How to learn any language in just 7 weeks
Free extra: “How to learn any language in just 7 weeks”

Learn all the tricks that will help you to learn any language quickly and efficiently—much faster than you could have ever imagined!

Read now for free »
 
 

 

Free Armenian trial version

 
Test the Armenian course for free and get lots of study tips as well.