learn Polish  

You plan on travelling to Poland?
Learn the most important words in Polish


Here you can find the translation of the 50 most important words and expressions into Polish.
If you are about to travel to Poland, this is exactly what you are looking for!
 
We will teach you:

Learn Polish »
 
 
Polish complete language course: with % discount!
Original price:
Now available for:

 
          Claim your offer »          

 

Greetings

 
Hello! Cześć!
Cześć!Hello!
Good morning! (sg/pl) Dzień dobry!
Dzień dobry!Good morning! (sg/pl)
Hello! (sg/pl) Dzień dobry!
Dzień dobry!Hello! (sg/pl)
Good evening! (sg/pl) Dobry wieczór!
Dobry wieczór!Good evening! (sg/pl)
Good night! (sg/pl) Dobranoc!
Dobranoc!Good night! (sg/pl)
Bye! (infml) Cześć!
Cześć!Bye! (infml)
Good bye! (fml.) Do widzenia!
Do widzenia!Good bye! (fml.)

Important vocabulary

 
yes tak
takyes
no nie
nieno
maybe może
możemaybe
OK w porządku / dobrze
w porządku
dobrze
OK
Thank you! Dziękuję!
Dziękuję!Thank you!
You're welcome! (m/f) Proszę!
Proszę!You're welcome! (m/f)
Excuse me, … (sg/pl) Przepraszam,...
Przepraszam,...Excuse me, … (sg/pl)
I'm sorry. (m/f) Bardzo mi przykro.
Bardzo mi przykro.I'm sorry. (m/f)
I have … / I don't have ... Mam ... / Nie mam ...
Mam ...
Nie mam ...
I have … / I don't have ...
We (don't) have … Mamy ... / Nie mamy ...
Mamy ...
Nie mamy ...
We (don't) have …
There is (no) ... Jest ... / Nie ma ...
Jest ...
Nie ma ...
There is (no) ...

Introducing yourself

 
My name is ... Nazywam się...
Nazywam się...My name is ...
I'm from ... Pochodzę...
Pochodzę...I'm from ...
I'm ... years old. Mam ... lat.
Mam ... lat.I'm ... years old.
I am married. / I am not married. Jestem żonaty. (m) / Nie jestem żonaty. (m) / Jestem zamężna. (f) / Nie jestem zamężna. (f)
Jestem żonaty. (m)
Nie jestem żonaty. (m)
Jestem zamężna. (f)
Nie jestem zamężna. (f)
I am married. / I am not married.
I am traveling alone. / I am not traveling alone. (m/f) Podróżuję sam. (m) / Nie podróżuję sam. (m) / Podróżuję sama. (f) / Nie podróżuję sama. (f)
Podróżuję sam. (m)
Nie podróżuję sam. (m)
Podróżuję sama. (f)
Nie podróżuję sama. (f)
I am traveling alone. / I am not traveling alone. (m/f)
I'm traveling with ... Podróżuję z ...
Podróżuję z ...I'm traveling with ...

Comprehension

 
I don't speak any Polish. Nie mówię po polsku.
Nie mówię po polsku.I don't speak any Polish.
I don't understand that. (m/f) Nie rozumiem tego.
Nie rozumiem tego.I don't understand that. (m/f)
Does anyone here speak ...? Czy ktoś tu mówi ...?
Czy ktoś tu mówi ...?Does anyone here speak ...?
English po angielsku
po angielskuEnglish
French po francusku
po francuskuFrench
Could you write that down please. (m/f) Proszę zapisać.
Proszę zapisać.Could you write that down please. (m/f)
Could you please repeat that. (m/f) Proszę to powtórzyć.
Proszę to powtórzyć.Could you please repeat that. (m/f)
Just a moment please. Chwila. / Proszę chwilę poczekać.
Chwila.
Proszę chwilę poczekać.
Just a moment please.

Numbers

 
zero zero
zerozero
one jeden
jedenone
two dwa
dwatwo
three trzy
trzythree
four cztery
czteryfour
five pięć
pięćfive
six sześć
sześćsix
seven siedem
siedemseven
eight osiem
osiemeight
nine dziewięć
dziewięćnine
ten dziesięć
dziesięćten
eleven jedenaście
jedenaścieeleven
twelve dwanaście
dwanaścietwelve
thirteen trzynaście
trzynaściethirteen
fourteen czternaście
czternaściefourteen
fifteen piętnaście
piętnaściefifteen
sixteen szesnaście
szesnaściesixteen
seventeen siedemnaście
siedemnaścieseventeen
eighteen osiemnaście
osiemnaścieeighteen
nineteen dziewiętnaście
dziewiętnaścienineteen
twenty dwadzieścia
dwadzieściatwenty
twenty-one dwadzieścia jeden
dwadzieścia jedentwenty-one
thirty trzydzieści
trzydzieścithirty
forty czterdzieści
czterdzieściforty
fifty pięćdziesiąt
pięćdziesiątfifty
sixty sześćdziesiąt
sześćdziesiątsixty
seventy siedemdziesiąt
siedemdziesiątseventy
eighty osiemdziesiąt
osiemdziesiąteighty
ninety dziewięćdziesiąt
dziewięćdziesiątninety
one hundred sto
stoone hundred
one thousand tysiąc
tysiącone thousand
one million milion
milionone million
some / a couple kilka / parę
kilka
parę
some / a couple