impara azero  

Fai un viaggio in Azerbaijan?
Impara le parole più importanti in azero!


Qui trovi la traduzione delle 50 più importanti parole ed espressioni dall'azero all'italiano, così da poterti preparare al meglio per il tuo viaggio in Azerbaijan.
 
Impara con noi:

Imparare l'azero »
 

 
Corso di azero:
Sconto del %
Prezzo pieno:
Il tuo prezzo scontato:
 
        Vai all'offerta »        

 

Saluti

 
Ciao! Salam!
Salam!Ciao!
Buongiorno! (tu/Lei) Sabahın xeyir! / Sabahınız xeyir!
Sabahın xeyir!
Sabahınız xeyir!
Buongiorno! (tuŁei)
Buongiorno! (sg./pl.) Salam!
Salam!Buongiorno! (sg./pl.)
Buonasera! (tu/lei) Axshamın xeyir! / Axshamınız xeyir!
Axshamın xeyir!
Axshamınız xeyir!
Buonasera! (tułei)
Buonanotte! (tu/Lei) Gecən xeyirə qalsın! / Gecəniz xeyirə qalsın!
Gecən xeyirə qalsın!
Gecəniz xeyirə qalsın!
Buonanotte! (tuŁei)
Ciao! (informale) Hələlik!
Hələlik!Ciao! (informale)
Arrivederci! (formale) Hələlik!
Hələlik!Arrivederci! (formale)

Lessico fondamentale

 
sì bəli
bəli
no xeyr
xeyrno
forse bəlkə / bəlkə də
bəlkə
bəlkə də
forse
Ok oldu
olduOk
Grazie! (tu / lei) Sag ol! / Sag olun!
Sag ol!
Sag olun!
Grazie! (tu / lei)
Prego! (tu / lei) Buyur! / Buyurun!
Buyur!
Buyurun!
Prego! (tu / lei)
Scusa ... / Scusate ... (sing./pl.) Bağışlıyın, ...
Bağışlıyın, ...Scusa ... / Scusate ... (sing./pl.)
Mi dispiace. Təəssüf edirəm.
Təəssüf edirəm.Mi dispiace.
Ho ... (Non ho) ... Mənim ... var. / Mənim ... yoxdur.
Mənim ... var.
Mənim ... yoxdur.
Ho ... (Non ho) ...
Abbiamo (Non abbiamo) ... Bizim ... var. / Bizim ... yoxdur.
Bizim ... var.
Bizim ... yoxdur.
Abbiamo (Non abbiamo) ...
C'è (Non c'è) ... ... var. / ... yoxdur.
... var.
... yoxdur.
C'è (Non c'è) ...

Presentarsi

 
Ho ... anni. Mənim ... yaşım var.
Mənim ... yaşım var.Ho ... anni.
Sono sposato/a. / Non sono sposato/a. Mən evliyəm. / Mən evli deyiləm.
Mən evliyəm.
Mən evli deyiləm.
Sono sposatoă. / Non sono sposatoă.
Viaggio da solo. / Non viaggio da solo. Mən tək səyahət edirəm. / Mən tək səyahət etmirəm.
Mən tək səyahət edirəm.
Mən tək səyahət etmirəm.
Viaggio da solo. / Non viaggio da solo.
Viaggio con ... Mən ... ilə səyahət edirəm.
Mən ... ilə səyahət edirəm.Viaggio con ...

Comprensione

 
Non parlo azerbaigiano. Mən azərbaycanca danışa bilmirəm.
Mən azərbaycanca danışa bilmirəm.Non parlo azerbaigiano.
Non lo capisco. Bunu başa düşmürəm.
Bunu başa düşmürəm.Non lo capisco.
Parla ... ? ... danışa bilirsiniz?
... danışa bilirsiniz?Parla ... ?
Qualcuno qui parla ...? Burda kimsə ...danışa bilir?
Burda kimsə ...danışa bilir?Qualcuno qui parla ...?
inglese ingiliscə
ingiliscəinglese
francese fransizca
fransizcafrancese
Per piacere se lo scriva. Zəhmət olmasa bunu yazın.
Zəhmət olmasa bunu yazın.Per piacere se lo scriva.
Per piacere lo ripeta. Zəhmət olmasa bunu təkrar edin.
Zəhmət olmasa bunu təkrar edin.Per piacere lo ripeta.
Un momento, per piacere. Bir dəqiqə lütfən!
Bir dəqiqə lütfən!Un momento, per piacere.

Numeri

 
zero sıfır
sıfırzero
uno bir
biruno
due iki
ikidue
tre üç
üçtre
quattro dörd
dördquattro
cinque beş
beşcinque
sei altı
altısei
sette yeddi
yeddisette
otto səkkiz
səkkizotto
nove doqquz
doqquznove
dieci on
ondieci
undici on bir
on birundici
dodici on iki
on ikidodici
tredici on üç
on üçtredici
quattordici on dörd
on dördquattordici
quindici on beş
on beşquindici
sedici on altı
on altısedici
diciassette on yeddi
on yeddidiciassette
diciotto on səkkiz
on səkkizdiciotto
diciannove on doqquz
on doqquzdiciannove
venti iyirmi
iyirmiventi
ventuno iyirmi bir
iyirmi birventuno
trenta otuz
otuztrenta
quaranta qırx
qırxquaranta
cinquanta əlli
əllicinquanta
sessanta altmış
altmışsessanta
settanta yetmiş
yetmişsettanta
ottanta səksən
səksənottanta
novanta doxsan
doxsannovanta
cento yüz
yüzcento
mille min
minmille
un milione bir milyon
bir milyonun milione
un paio bir neçə
bir neçəun paio