impara cantonese  

Fai un viaggio in Cina?
Impara le parole più importanti in cantonese!


Qui trovi la traduzione delle 50 più importanti parole ed espressioni dal cantonese all'italiano, così da poterti preparare al meglio per il tuo viaggio in Cina.
 
Impara con noi:

Imparare il cantonese »
 

 
Corso di cantonese:
Sconto del %
Prezzo pieno:
Il tuo prezzo scontato:
 
        Vai all'offerta »        

 

Saluti

 
Ciao! 你好!---néi hóu!
你好!
néi hóu!
Ciao!
Buongiorno! (sg./pl.) 早晨!---zóu sěn!
早晨!
zóu sěn!
Buongiorno! (sg./pl.)
Buongiorno! (sg./pl.) 你好!---néi hóu!
你好!
néi hóu!
Buongiorno! (sg./pl.)
Buonasera! (sg./pl.) 夜晚黑好!---yé mán hāg hóu!
夜晚黑好!
yé mán hāg hóu!
Buonasera! (sg./pl.)
Buonanotte! (sg./pl.) 早抖!---zóu téo!
早抖!
zóu téo!
Buonanotte! (sg./pl.)
Ciao! (informale) 拜拜!---bāi bái!
拜拜!
bāi bái!
Ciao! (informale)
Arrivederci! (formale) 再見!---zōi gīn!
再見!
zōi gīn!
Arrivederci! (formale)

Lessico fondamentale

 
sì 系---hěi

hěi
no 唔系---m hěi
唔系
m hěi
no
forse 大概---dǎi gói
大概
dǎi gói
forse
Ok 得!---deg!
得!
deg!
Ok
Grazie! 多謝!---dō zé!
多謝!
dō zé!
Grazie!
Prego! (di niente) 唔客氣!---m hāg héi!
唔客氣!
m hāg héi!
Prego! (di niente)
Scusa ... / Scusate ... (sing./pl.) 對唔住 ,...---dêu m jǔ ,...
對唔住 ,...
dêu m jǔ ,...
Scusa ... / Scusate ... (sing./pl.)
Mi dispiace. 請原諒。---céng yǔn lêng.
請原諒。
céng yǔn lêng.
Mi dispiace.
Ho ... (Non ho) ... 我有.../ 我冇...---ngó yéo .../ ngó móu ...
我有.../ 我冇...
ngó yéo .../ ngó móu ...
Ho ... (Non ho) ...
Abbiamo (Non abbiamo) ... 我哋有.../ 我哋冇...---ngó dé yéo .../ ngó dé móu ...
我哋有.../ 我哋冇...
ngó dé yéo .../ ngó dé móu ...
Abbiamo (Non abbiamo) ...
C'è (Non c'è) ... 裏豆有.../ 裏豆冇...---lī dǒu yéo .../ lī dǒu móu ...
裏豆有.../ 裏豆冇...
lī dǒu yéo .../ lī dǒu móu ...
C'è (Non c'è) ...

Presentarsi

 
Mi chiamo ... 我叫 ...---ngó giu ...
我叫 ...
ngó giu ...
Mi chiamo ...
Io vengo ... 我由 ...---ngó yěo ...
我由 ...
ngó yěo ...
Io vengo ...
Ho ... anni. 我有 ... 歲。---ngó yéo ... sêu.
我有 ... 歲。
ngó yéo ... sêu.
Ho ... anni.
Sono sposato/a. / Non sono sposato/a. 我結咗婚。/ 我冇結婚。---ngó jī zó fēng./ ngó móu jī fēng.
我結咗婚。/ 我冇結婚。
ngó jī zó fēng./ ngó móu jī fēng.
Sono sposatoă. / Non sono sposatoă.
Viaggio da solo. / Non viaggio da solo. 我系一個人旅遊。不系一個人旅遊。---hǎi yēd go yěn lêu yěo./ ngó m hǎi yēd go yěn lêu yěo.
我系一個人旅遊。不系一個人旅遊。
hǎi yēd go yěn lêu yěo./ ngó m hǎi yēd go yěn lêu yěo.
Viaggio da solo. / Non viaggio da solo.
Viaggio con ... 我同 ... 一齊旅遊。---ngó tǒng ... yēd cǎid lêu yěo.
我同 ... 一齊旅遊。
ngó tǒng ... yēd cǎid lêu yěo.
Viaggio con ...

Comprensione

 
Non parlo cantonese. 我唔識講廣東話。---ngó m xīg góng guáng dong wá.
我唔識講廣東話。
ngó m xīg góng guáng dong wá.
Non parlo cantonese.
Non lo capisco. 我聽唔懂。---ngó têng m dóm.
我聽唔懂。
ngó têng m dóm.
Non lo capisco.
Parla ... ? 你講 ... 麼?---néi góng ... med?
你講 ... 麼?
néi góng ... med?
Parla ... ?
Qualcuno qui parla ...? 呢邊有人講 ... 麼?---nī bīn yéo yěm góng ... med?
呢邊有人講 ... 麼?
nī bīn yéo yěm góng ... med?
Qualcuno qui parla ...?
inglese  英文---yīng měn
英文
yīng měn
inglese
francese  法文---fad měn
法文
fad měn
francese
Per piacere se lo scriva. 唔該你寫落來。---m gōi néi sé lǒg lei.
唔該你寫落來。
m gōi néi sé lǒg lei.
Per piacere se lo scriva.
Per piacere lo ripeta. 唔該你講多一次。---m gōi néi góng dō yēd qi.
唔該你講多一次。
m gōi néi góng dō yēd qi.
Per piacere lo ripeta.
Un momento, per piacere. 唔該你等陣先。---m gōi néi déng zěn xīn.
唔該你等陣先。
m gōi néi déng zěn xīn.
Un momento, per piacere.

Numeri

 
zero 零---lǐng

lǐng
zero
uno 一---yēd

yēd
uno
due 二---yǐ

due
tre 三---sām

sām
tre
quattro 四---séi

séi
quattro
cinque 五---ng

ng
cinque
sei 六---lug

lug
sei
sette 七---ced

ced
sette
otto 八---bad

bad
otto
nove 九---géo

géo
nove
dieci 十---seb

seb
dieci
undici 十一---seb yēd
十一
seb yēd
undici
dodici 十二---seb yǐ
十二
seb yǐ
dodici
tredici 十三---seb sām
十三
seb sām
tredici
quattordici 十四---seb séi
十四
seb séi
quattordici
quindici 十五---seb ng
十五
seb ng
quindici
sedici 十六---seb lug
十六
seb lug
sedici
diciassette 十七---seb ced
十七
seb ced
diciassette
diciotto 十八---seb bad
十八
seb bad
diciotto
diciannove 十九---seb géo
十九
seb géo
diciannove
venti 二十---yǐ seb
二十
yǐ seb
venti
ventuno 二十一---yǐ seb yēd
二十一
yǐ seb yēd
ventuno
trenta 三十---sām seb
三十
sām seb
trenta
quaranta 四十---séi seb
四十
séi seb
quaranta
cinquanta 五十---ng seb
五十
ng seb
cinquanta
sessanta 六十---lug seb
六十
lug seb
sessanta
settanta 七十---ced seb
七十
ced seb
settanta
ottanta 八十---bad seb
八十
bad seb
ottanta
novanta 九十---géo seb
九十
géo seb
novanta
cento 一百---yēd bag
一百
yēd bag
cento
mille 一千---yēd qīn
一千
yēd qīn
mille
un milione 一百萬---yēd bag mǎn
一百萬
yēd bag mǎn
un milione
un paio 一對---yēd dêu
一對
yēd dêu
un paio