belangrijkste woorden in het iJslands  

Gaat u op reis naar IJsland?
– Leer de belangrijkste woorden in het iJslands!


Hier vindt u de vertalingen van meer dan 50 belangrijke uitdrukkingen en woorden in het iJslands.
Daarmee bent u goed voorbereid op uw reis naar IJsland.
 
Leer met ons:

IJslands leren »
 
 
IJslands-Totaalpakket met % Korting!
Normale prijs:
Nu bestellen voor:

 
          Aanbieding »          

 

Begroeting

 
Hallo! Halló!
Halló!Hallo!
Goedemorgen! Góðan daginn!
Góðan daginn!Goedemorgen!
Goedendag! Góðan daginn!
Góðan daginn!Goedendag!
Goedenavond! Gott kvöld!
Gott kvöld!Goedenavond!
Welterusten! (m/v) Góða nótt!
Góða nótt!Welterusten! (m/v)
Dag! (informeel) Bless
BlessDag! (informeel)
Tot ziens! (formeel) Vertu blessaður!
Vertu blessaður!Tot ziens! (formeel)

Belangrijke woordenschat

 
ja já
ja
nee nei
neinee
misschien kannski
kannskimisschien
OK ókey
ókeyOK
Bedankt! takk!
takk!Bedankt!
Graag gedaan! (m/v) Gjörðu svo vel!
Gjörðu svo vel!Graag gedaan! (m/v)
Sorry,... Fyrirgefðu, ...
Fyrirgefðu, ...Sorry,...
Het spijt me. (m/v) Mér þykir það leitt.
Mér þykir það leitt.Het spijt me. (m/v)
Ik heb (ik heb geen) ... Ég á .../ Ég á ekki ...
Ég á .../ Ég á ekki ...Ik heb (ik heb geen) ...
Wij hebben (wij hebben geen) ... Við eigum .../ Við eigum ekki...
Við eigum .../ Við eigum ekki...Wij hebben (wij hebben geen) ...
Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ... Það er til .../ Það er ekki til ...
Það er til .../ Það er ekki til ...Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ...

Zich voorstellen

 
Ik heet ... Ég heiti ...
Ég heiti ...Ik heet ...
Ik kom ... Ég kem ...
Ég kem ...Ik kom ...
Ik ben ... jaar oud. Ég er ... ára gamall. / Ég er ... ára gömul.
Ég er ... ára gamall.
Ég er ... ára gömul.
Ik ben ... jaar oud.
Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd. Ég er giftur./ Ég er ekki giftur.
Ég er giftur./ Ég er ekki giftur.Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd.
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen. Ég ferðast einn./ Ég ferðast ekki einn./ Ég ferðast ein./ Ég ferðast ekki ein.
Ég ferðast einn./ Ég ferðast ekki einn./ Ég ferðast ein./ Ég ferðast ekki ein.Ik reis alleen / Ik reis niet alleen.
Ik reis samen met ... Ég ferðast með ...
Ég ferðast með ...Ik reis samen met ...

Verstandhouding

 
Ik spreek geen IJslands. Ég tala ekki íslensku.
Ég tala ekki íslensku.Ik spreek geen IJslands.
Dat begrijp ik niet. (m/v) Ég skil það ekki.
Ég skil það ekki.Dat begrijp ik niet. (m/v)
Spreekt u ...? (m/v) Talar þú ...?
Talar þú ...?Spreekt u ...? (m/v)
Spreekt hier iemand ... ? Talar einhver ...?
Talar einhver ...?Spreekt hier iemand ... ?
Engels ensku
enskuEngels
Frans frönsku
frönskuFrans
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v) Gætirðu skrifað þetta upp?
Gætirðu skrifað þetta upp?Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v)
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v) Gætirðu endurtekið þetta?
Gætirðu endurtekið þetta?Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v)
Een moment alstublieft. Augnablik.
Augnablik.Een moment alstublieft.

Getallen

 
nul núll
núllnul
één Einn
Einnéén
twee Tveir
Tveirtwee
drie Þrír
Þrírdrie
vier Fjórir
Fjórirvier
vijf Fimm
Fimmvijf
zes Sex
Sexzes
zeven Sjö
Sjözeven
acht Átta
Áttaacht
negen Níu
Níunegen
tien Tíu
Tíutien
elf Ellefu
Ellefuelf
twaalf Tólf
Tólftwaalf
dertien Þrettán
Þrettándertien
veertien Fjórtán
Fjórtánveertien
vijftien Fimmtán
Fimmtánvijftien
zestien Sextán
Sextánzestien
zeventien Sautján
Sautjánzeventien
achttien Átján
Átjánachttien
negentien Nítján
Nítjánnegentien
twintig Tuttugu
Tuttugutwintig
eenentwintig (20+1) Tuttugu og einn
Tuttugu og einneenentwintig (20+1)
dertig Þrjátíu
Þrjátíudertig
veertig Fjörutíu
Fjörutíuveertig
vijftig Fimmtíu
Fimmtíuvijftig
zestig Sextíu
Sextíuzestig
zeventig Sjötíu
Sjötíuzeventig
tachtig Áttatíu
Áttatíutachtig
negentig Níutíu
Níutíunegentig
honderd Hundrað
Hundraðhonderd
duizend Þúsund
Þúsundduizend
één miljoen Ein milljón
Ein milljónéén miljoen
een paar Nokkur
Nokkureen paar