naučite brazilski  

Radite godišnji odmor u Brazilu?
– Naučite najvažnije riječi na brazilskom jeziku!


Ovdje ćete naći hrvatske prijevode za 50 najvažnijih pojmova i riječi na brazilskom jeziku.
S time ste odlično pripremljeni za boravak u Brazilu.
 
Naučite s nama:

Učenje brazilskog »
 

 
Kompletni paket brazilskog: % popusta!
Normalna cijena:
Cijena s popustom:

 
          Ponuda »          

 

Pozdrav

 
Bok! Oi!
Oi!Bok!
Dobro jutro! Bom-dia!
Bom-dia!Dobro jutro!
Dobar dan! Boa-tarde!
Boa-tarde!Dobar dan!
Dobra večer! Boa-noite!
Boa-noite!Dobra večer!
Laku noć! Boa-noite!
Boa-noite!Laku noć!
Bok! Tchau!
Tchau!Bok!
Doviđenja! Adeus!
Adeus!Doviđenja!

Važne riječi

 
da sim
simda
ne não
nãone
OK, u redu, dobro ok
okOK, u redu, dobro
Hvala! Obrigado!/ Obrigada!
Obrigado!/ Obrigada!Hvala!
Molim! De nada! (Com prazer.)
De nada! (Com prazer.)Molim!
Izvini …/izvinite … Me desculpe ...
Me desculpe ...Izvini …/izvinite …
Žao mi je. Sinto muito.
Sinto muito.Žao mi je.
Imam .../ Nemam ... Eu tenho .../ Eu não tenho ...
Eu tenho .../ Eu não tenho ...Imam .../ Nemam ...
Imamo ... / Nemamo ... Nós temos .../ Nós não temos ...
Nós temos .../ Nós não temos ...Imamo ... / Nemamo ...
Ima .../ Nema... Há .../ Não há ...
Há .../ Não há ...Ima .../ Nema...

Predstavljanje

 
Ja sam ... Eu me chamo ...
Eu me chamo ...Ja sam ...
Dolazim iz … Eu venho da ...
Eu venho da ...Dolazim iz …
Imam ... godina/godine. Eu tenho ... anos
Eu tenho ... anosImam ... godina/godine.
Oženjen sam./ Nisam oženjen. , Udana sam. / Nisam udana. Eu (não) sou casado. / Eu (não) sou casada.
Eu (não) sou casado.
Eu (não) sou casada.
Oženjen sam./ Nisam oženjen. , Udana sam. / Nisam udana.
(Ne) putujem sam. Eu (não) estou viajando sozinho./ Eu (não) estou viajando sozinha.
Eu (não) estou viajando sozinho./ Eu (não) estou viajando sozinha.(Ne) putujem sam.
Putujem s ... Estou viajando com ...
Estou viajando com ...Putujem s ...

Sporazumijevanje

 
Ne znam portugalski. Eu não falo português.
Eu não falo português.Ne znam portugalski.
Ne razumijem. Eu não entendo.
Eu não entendo.Ne razumijem.
Znate li … ? Você fala ...?
Você fala ...?Znate li … ?
Zna li ovdje itko ...? Alguém fala aqui ...?
Alguém fala aqui ...?Zna li ovdje itko ...?
engleski inglês
inglêsengleski
francuski francês
francêsfrancuski
Možete li mi to napisati? Você pode anotar isso, por favor?
Você pode anotar isso, por favor?Možete li mi to napisati?
Možete li mi ponoviti? Você pode repetir, por favor?
Você pode repetir, por favor?Možete li mi ponoviti?
Trenutak, molim Vas/ Samo tren. Um momento, por favor.
Um momento, por favor.Trenutak, molim Vas/ Samo tren.

Brojevi

 
nula zero
zeronula
jedan um
umjedan
dva dois
doisdva
tri três
trêstri
četiri quatro
quatročetiri
pet cinco
cincopet
šest seis
seisšest
sedam sete
setesedam
osam oito
oitoosam
devet nove
novedevet
deset dez
dezdeset
jedanaest onze
onzejedanaest
dvanaest doze
dozedvanaest
trinaest treze
trezetrinaest
četrnaest quatorze
quatorzečetrnaest
petnaest quinze
quinzepetnaest
šestnaest dezesseis
dezesseisšestnaest
sedamnaest dezessete
dezessetesedamnaest
osamnaest dezoito
dezoitoosamnaest
devetnaest dezenove
dezenovedevetnaest
dvadeset vinte
vintedvadeset
dvadeset jedan vinte e um
vinte e umdvadeset jedan
trideset trinta
trintatrideset
četrdeset quarenta
quarentačetrdeset
pedeset cinquenta
cinquentapedeset
šezdeset sessenta
sessentašezdeset
sedamdeset setenta
setentasedamdeset
osamdeset oitenta
oitentaosamdeset
devedeset noventa
noventadevedeset
sto cem
cemsto
tisuću mil
miltisuću
milijun um milhão
um milhãomilijun
par um par
um parpar