naučite finski  

Radite godišnji odmor u Finskoj?
– Naučite najvažnije riječi na finskom jeziku!


Ovdje ćete naći hrvatske prijevode za 50 najvažnijih pojmova i riječi na finskom jeziku.
S time ste odlično pripremljeni za boravak u Finskoj.
 
Naučite s nama:

Učenje finskog »
 

 
Kompletni paket finskog: % popusta!
Normalna cijena:
Cijena s popustom:

 
          Ponuda »          

 

Pozdrav

 
Bok! Hei!
Hei!Bok!
Dobro jutro! Hyvää huomenta!
Hyvää huomenta!Dobro jutro!
Dobar dan! Hyvää päivää!
Hyvää päivää!Dobar dan!
Dobra večer! Hyvää iltaa!
Hyvää iltaa!Dobra večer!
Laku noć! Hyvää yötä!
Hyvää yötä!Laku noć!
Bok! Hei, hei!
Hei, hei!Bok!
Doviđenja! Näkemiin!
Näkemiin!Doviđenja!

Važne riječi

 
da kyllä
kylläda
ne ei
eine
možda ehkä
ehkämožda
OK, u redu, dobro okei
okeiOK, u redu, dobro
Hvala! Kiitos!
Kiitos!Hvala!
Molim … Ole hyvä!/ Olkaa hyvä!
Ole hyvä!/ Olkaa hyvä!Molim …
Izvini …/izvinite … Anteeksi, ...
Anteeksi, ...Izvini …/izvinite …
Žao mi je. Olen pahoillani.
Olen pahoillani.Žao mi je.
Imam .../ Nemam ... Minulla on .../ Minulla ei ole ...
Minulla on .../ Minulla ei ole ...Imam .../ Nemam ...
Imamo ... / Nemamo ... Meillä on .../ Meillä ei ole ...
Meillä on .../ Meillä ei ole ...Imamo ... / Nemamo ...
Ima .../ Nema... On .../ Ei ole ...
On .../ Ei ole ...Ima .../ Nema...

Predstavljanje

 
Ja sam ... Minun nimeni on ...
Minun nimeni on ...Ja sam ...
Ja sam iz... Olen kotoisin ...
Olen kotoisin ...Ja sam iz...
Imam ... godina/godine. Olen ... vuotta vanha.
Olen ... vuotta vanha.Imam ... godina/godine.
Oženjen sam./ Nisam oženjen. Olen naimisissa./ En ole naimisissa.
Olen naimisissa./ En ole naimisissa.Oženjen sam./ Nisam oženjen.
Putujem sam. / Ne putujem sam. Matkustan yksin./ En matkusta yksin.
Matkustan yksin./ En matkusta yksin.Putujem sam. / Ne putujem sam.

Sporazumijevanje

 
Ne znam finski. En puhu suomea.
En puhu suomea.Ne znam finski.
Ne razumijem. En ymmärrä.
En ymmärrä.Ne razumijem.
Znate li … ? Puhutteko te ...?
Puhutteko te ...?Znate li … ?
Zna li ovdje itko ...? Puhuuko täällä joku ...?
Puhuuko täällä joku ...?Zna li ovdje itko ...?
Zna li ovdje itko engleski? Puhuuko täällä joku englantia?
Puhuuko täällä joku englantia?Zna li ovdje itko engleski?
Zna li ovdje itko francuski? Puhuuko täällä joku ranskaa?
Puhuuko täällä joku ranskaa?Zna li ovdje itko francuski?
Možete li mi to ovdje napisati? Voisitteko kirjoittaa sen tähän?
Voisitteko kirjoittaa sen tähän?Možete li mi to ovdje napisati?
Možete li mi ponoviti, molim Vas? Voisitteko toistaa?
Voisitteko toistaa?Možete li mi ponoviti, molim Vas?
Trenutak, molim Vas/ Samo tren. Hetkinen, olkaa hyvä.
Hetkinen, olkaa hyvä.Trenutak, molim Vas/ Samo tren.

Brojevi

 
nula nolla
nollanula
jedan yksi
yksijedan
dva kaksi
kaksidva
tri kolme
kolmetri
četiri neljä
neljäčetiri
pet viisi
viisipet
šest kuusi
kuusišest
sedam seitsemän
seitsemänsedam
osam kahdeksan
kahdeksanosam
devet yhdeksän
yhdeksändevet
deset kymmenen
kymmenendeset
jedanaest yksitoista
yksitoistajedanaest
dvanaest kaksitoista
kaksitoistadvanaest
trinaest kolmetoista
kolmetoistatrinaest
četrnaest neljätoista
neljätoistačetrnaest
petnaest viisitoista
viisitoistapetnaest
šestnaest kuusitoista
kuusitoistašestnaest
sedamnaest seitsemäntoista
seitsemäntoistasedamnaest
osamnaest kahdeksantoista
kahdeksantoistaosamnaest
devetnaest yhdeksäntoista
yhdeksäntoistadevetnaest
dvadeset kaksikymmentä
kaksikymmentädvadeset
dvadeset jedan kaksikymmentäyksi
kaksikymmentäyksidvadeset jedan
trideset kolmekymmentä
kolmekymmentätrideset
četrdeset neljäkymmentä
neljäkymmentäčetrdeset
pedeset viisikymmentä
viisikymmentäpedeset
šezdeset kuusikymmentä
kuusikymmentäšezdeset
sedamdeset seitsemänkymmentä
seitsemänkymmentäsedamdeset
osamdeset kahdeksankymmentä
kahdeksankymmentäosamdeset
devedeset yhdeksänkymmentä
yhdeksänkymmentädevedeset
sto sata
satasto
tisuću tuhat
tuhattisuću
milijun miljoona
miljoonamilijun
par pari
paripar