naučite indonezijski  

Radite godišnji odmor u Indoneziji?
– Naučite najvažnije riječi na indonezijskom jeziku!


Ovdje ćete naći hrvatske prijevode za 50 najvažnijih pojmova i riječi na indonezijskom jeziku.
S time ste odlično pripremljeni za boravak u Indoneziji.
 
Naučite s nama:

Učenje indonezijskog »
 

 
Kompletni paket indonezijskog: % popusta!
Normalna cijena:
Cijena s popustom:

 
          Ponuda »          

 

Pozdrav

 
Bok! Halo! / Hai!
Halo!
Hai!
Bok!
Dobro jutro! Selamat pagi!
Selamat pagi!Dobro jutro!
Dobar dan! Selamat siang!
Selamat siang!Dobar dan!
Dobra večer! Selamat sore / Selamat malam!
Selamat sore
Selamat malam!
Dobra večer!
Laku noć! Selamat malam!
Selamat malam!Laku noć!
Bok! Dahh! / Mari!
Dahh!
Mari!
Bok!
Doviđenja! Sampai jumpa!
Sampai jumpa!Doviđenja!

Važne riječi

 
da ya
yada
ne tidak
tidakne
možda mungkin / bisa jadi
mungkin
bisa jadi
možda
OK, u redu, dobro OK
OKOK, u redu, dobro
Hvala! Terima kasih!
Terima kasih!Hvala!
Molim! Kembali!
Kembali!Molim!
Izvini …/izvinite … Maaf, ...
Maaf, ...Izvini …/izvinite …
Žao mi je. Maaf.
Maaf.Žao mi je.
Imam .../ Nemam ... Saya punya ... / Saya tidak punya ...
Saya punya ...
Saya tidak punya ...
Imam .../ Nemam ...
Imamo ... / Nemamo ... Kami punya ... / Kami tidak punya ...
Kami punya ...
Kami tidak punya ...
Imamo ... / Nemamo ...
Ima .../ Nema... ...nya ada./ ...nya tidak ada.
...nya ada./ ...nya tidak ada.Ima .../ Nema...
molim tolong
tolongmolim

Predstavljanje

 
Ja sam ... Nama saya ...
Nama saya ...Ja sam ...
Ja sam iz... Saya berasal ...
Saya berasal ...Ja sam iz...
Imam ... godina/godine. Umur saya ...
Umur saya ...Imam ... godina/godine.
Oženjen sam./ Nisam oženjen. Saya sudah menikah. / Saya belum menikah.
Saya sudah menikah.
Saya belum menikah.
Oženjen sam./ Nisam oženjen.
Putujem sam. / Ne putujem sam. Saya bepergian sendiri. / Saya tidak bepergian sendiri.
Saya bepergian sendiri.
Saya tidak bepergian sendiri.
Putujem sam. / Ne putujem sam.
Putujem s ... Saya bepergian dengan ...
Saya bepergian dengan ...Putujem s ...

Sporazumijevanje

 
Ne znam indonezijski. Saya tidak bisa bahasa Indonesia.
Saya tidak bisa bahasa Indonesia.Ne znam indonezijski.
Ne razumijem. Saya tidak mengerti.
Saya tidak mengerti.Ne razumijem.
Znate li … ? Bisakah Anda bahasa ... ?
Bisakah Anda bahasa ... ?Znate li … ?
Zna li ovdje itko ...? Adakah yang berbahasa ...?
Adakah yang berbahasa ...?Zna li ovdje itko ...?
engleski Inggris
Inggrisengleski
francuski Perancis
Perancisfrancuski
Molim Vas, napišite mi. Tolong tuliskan.
Tolong tuliskan.Molim Vas, napišite mi.
Ponovite, molim Vas! Tolong ulang.
Tolong ulang.Ponovite, molim Vas!
Trenutak, molim Vas/ Samo tren. Tolong tunggu sebentar.
Tolong tunggu sebentar.Trenutak, molim Vas/ Samo tren.

Brojevi

 
nula nol / kosong
nol
kosong
nula
jedan satu
satujedan
dva dua
duadva
tri tiga
tigatri
četiri empat
empatčetiri
pet lima
limapet
šest enam
enamšest
sedam tujuh
tujuhsedam
osam delapan
delapanosam
devet sembilan
sembilandevet
deset sepuluh
sepuluhdeset
jedanaest sebelas
sebelasjedanaest
dvanaest dua belas
dua belasdvanaest
trinaest tiga belas
tiga belastrinaest
četrnaest empat belas
empat belasčetrnaest
petnaest lima belas
lima belaspetnaest
šestnaest enam belas
enam belasšestnaest
sedamnaest tujuh belas
tujuh belassedamnaest
osamnaest delapan belas
delapan belasosamnaest
devetnaest sembilan belas
sembilan belasdevetnaest
dvadeset dua puluh
dua puluhdvadeset
dvadeset jedan dua puluh satu
dua puluh satudvadeset jedan
trideset tiga puluh
tiga puluhtrideset
četrdeset empat puluh
empat puluhčetrdeset
pedeset lima puluh
lima puluhpedeset
šezdeset enam puluh
enam puluhšezdeset
sedamdeset tujuh puluh
tujuh puluhsedamdeset
osamdeset delapan puluh
delapan puluhosamdeset
devedeset sembilan puluh
sembilan puluhdevedeset
sto seratus
seratussto
tisuću seribu
seributisuću
milijun satu juta
satu jutamilijun
par sepasang
sepasangpar