naučite portugalski  

Radite godišnji odmor u Portugalu?
– Naučite najvažnije riječi na portugalskom jeziku!


Ovdje ćete naći hrvatske prijevode za 50 najvažnijih pojmova i riječi na portugalskom jeziku.
S time ste odlično pripremljeni za boravak u Portugalu.
 
Naučite s nama:

Učenje portugalskog »
 

 
Kompletni paket portugalskog: % popusta!
Normalna cijena:
Cijena s popustom:

 
          Ponuda »          

 

Pozdrav

 
Bok! Olá!
Olá!Bok!
Dobro jutro! Bom dia!
Bom dia!Dobro jutro!
Dobar dan! Boa tarde!
Boa tarde!Dobar dan!
Dobra večer!/ Laku noć! Boa noite!
Boa noite!Dobra večer!/ Laku noć!
Bok! Tchau!
Tchau!Bok!
Doviđenja! Adeus!
Adeus!Doviđenja!

Važne riječi

 
da sim
simda
ne não
nãone
možda talvez
talvezmožda
OK, u redu, dobro OK
OKOK, u redu, dobro
Hvala! Obrigado!/ Obrigada!
Obrigado!/ Obrigada!Hvala!
Nema na čemu! De nada
De nadaNema na čemu!
Izvini …/izvinite … Desculpe,...
Desculpe,...Izvini …/izvinite …
Žao mi je. Perdão.
Perdão.Žao mi je.
Imam .../ Nemam ... Eu tenho .../ Eu não tenho...
Eu tenho .../ Eu não tenho...Imam .../ Nemam ...
Imamo ... / Nemamo ... Nós temos .../ Nós não temos...
Nós temos .../ Nós não temos...Imamo ... / Nemamo ...
Ima .../ Nema... Há .../ Não há...
Há .../ Não há...Ima .../ Nema...

Predstavljanje

 
Ja sam ... Eu chamo-me...
Eu chamo-me...Ja sam ...
Ja sam iz... Eu sou da...
Eu sou da...Ja sam iz...
Imam ... godina/godine. Eu tenho ... anos.
Eu tenho ... anos.Imam ... godina/godine.
Oženjen sam./ Nisam oženjen. Eu sou casado/ -a./ Eu não sou casado/ -a.
Eu sou casado/ -a./ Eu não sou casado/ -a.Oženjen sam./ Nisam oženjen.
Putujem sam. / Ne putujem sam. Eu estou a viajar sozinho/ -a. / Eu não estou a viajar sozinho/ -a.
Eu estou a viajar sozinho/ -a.
Eu não estou a viajar sozinho/ -a.
Putujem sam. / Ne putujem sam.
Putujem s ... Eu estou a viajar com...
Eu estou a viajar com...Putujem s ...

Sporazumijevanje

 
Ne znam portugalski. Não falo português.
Não falo português.Ne znam portugalski.
Ne razumijem. Não entendo.
Não entendo.Ne razumijem.
Znate li … ? Fala ... ?
Fala ... ?Znate li … ?
Zna li ovdje itko ...? Alguém aqui fala ... ?
Alguém aqui fala ... ?Zna li ovdje itko ...?
engleski Inglês
Inglêsengleski
francuski Francês
Francêsfrancuski
Molim Vas, napišite mi. Podia escrever-me isso?
Podia escrever-me isso?Molim Vas, napišite mi.
Ponovite, molim Vas! Podia repetir?
Podia repetir?Ponovite, molim Vas!
Trenutak, molim Vas/ Samo tren. Um momento, por favor.
Um momento, por favor.Trenutak, molim Vas/ Samo tren.

Brojevi

 
nula zero
zeronula
jedan um
umjedan
dva dois
doisdva
tri três
trêstri
četiri quatro
quatročetiri
pet cinco
cincopet
šest seis
seisšest
sedam sete
setesedam
osam oito
oitoosam
devet nove
novedevet
deset dez
dezdeset
jedanaest onze
onzejedanaest
dvanaest doze
dozedvanaest
trinaest treze
trezetrinaest
četrnaest catorze
catorzečetrnaest
petnaest quinze
quinzepetnaest
šestnaest dezasseis
dezasseisšestnaest
sedamnaest dezassete
dezassetesedamnaest
osamnaest dezoito
dezoitoosamnaest
devetnaest dezanove
dezanovedevetnaest
dvadeset vinte
vintedvadeset
dvadeset jedan vinte e um
vinte e umdvadeset jedan
trideset trinta
trintatrideset
četrdeset quarenta
quarentačetrdeset
pedeset cinquenta
cinquentapedeset
šezdeset sessenta
sessentašezdeset
sedamdeset setenta
setentasedamdeset
osamdeset oitenta
oitentaosamdeset
devedeset noventa
noventadevedeset
sto cem
cemsto
tisuću mil
miltisuću
milijun um milhão
um milhãomilijun
par alguns
algunspar